Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi de titularitat d'un gual

Sol·licitud del canvi de titularitat de la llicència d'accés de vehicles a locals i recintes.

La titularitat de la llicència d'accés a un gual és transmissible mitjançant una comunicació prèvia a l'Ajuntament en la qual s'acrediti la subrogació de la nova persona titular en els drets i deures inherents a la mateixa.

La titularitat de la llicència s'atorgarà a les persones físiques i jurídiques que tinguin la titularitat de la llicència preceptiva per a l'ús del local o recinte.

Excepcionalment, malgrat que no disposi de la llicència per a l'ús del local o recinte, es podrà atorgar la titularitat de la llicència d'accés a la persona propietària en els següents supòsits:
 1. Quan es tracti d'un accés comú per als diversos usuaris d'una finca, com en el cas dels molls de càrrega o dels passatges particulars.
 2. Quan es tracti d'accessos a naus industrials, sempre que es justifiqui que la llicència urbanística determina aquest únic ús i que no s'hi desenvolupa cap activitat.
 3. Quan es tracti d'accessos a solars, sempre que es justifiqui que no s'hi desenvolupa cap activitat.

 • Acreditar la subrogació de la nova persona titular.

Aquesta comunicació es formalitzarà en el termini màxim de tres mesos des que s'ha produït efectivament la transmissió. No obstant, en les transmissions mortis causa (per causa de defunció) aquest termini serà de sis mesos.
El termini legal de resolució és de 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Escriptura de constitució de la societatObligatoriTelemàtic i presencial
Escriptura de la propietatObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

No es podrà estacionar davant la zona senyalitzada dels locals amb llicència per a l'accés de vehicles durant les hores d'ús, llevat el cas en què la persona conductora sigui dins el vehicle i pugui desplaçar-lo quan calgui.

La persona titular de la llicència està obligada a:

 • No canviar les característiques físiques o d'utilització del gual i del local, sense comunicació prèvia a l'Ajuntament.
 • Mantenir el paviment i la senyalització de l'accés en perfectes condicions de conservació d'acord amb les condicions tècniques fixades.
 • Pagar les taxes i tributs establerts a les ordenances fiscals vigents.
 • Comunicar a l'Ajuntament el cessament d'ús de l'accés.

En cas de no fer la comunicació del canvi de titularitat dins del terminis establerts, l'Ajuntament podrà declarar sense més tràmit la caducitat de la llicència i requerir a qualsevol de les persones legalment obligades (la persona titular de la concessió o la propietària del local, com a substituta tributària) l'abonament de la reposició de la vorera al seu càrrec.

En cas que no s'aportin els documents o no s'hagin efectuat els pagaments, s'atorgarà un termini de quinze dies per fer-ho. Tanmateix, si un cop transcorregut aquest termini no s'ha fet, es declararà i notificarà a la persona interessada el desestiment de la seva comunicació, es declararà la caducitat de la llicència i, si s'escau, es requerirà a la reposició de la vorera.

En cas de l'acceptació de la seva petició i quan s'hagin efectuat els pagaments corresponents, es procedirà a la notificació del canvi de titularitat.