Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Devolució de la fiança d'un gual

Sol·licitud de la devolució de la fiança que va dipositar per la llicència d'obres que respon de la reparació i conservació de la vorera, en relació a la concessió o la baixa de la llicència d'accés de vehicles a locals i recintes.

Recordeu que heu de guardar en tot moment l'original de la fiança dipositada per poder-la recuperar.

La persona titular del gual..

El termini legal de resolució és de 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Fiança dipositada (original).

Quan el departament gestor accepti i tramiti la baixa o revocació del gual farà la inspecció per comprovar que s'ha efectuat la reposició de l'estructura de la vorada i de la vorera. És, llavors, quan s'autoritzarà la devolució de la fiança dipositada.