Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Baixa d'un gual

Sol·licitud de la baixa o revocació de la llicència d'accés de vehicles a locals i recintes.

La persona titular del gual o el seu hereu, en el seu cas.

El termini legal de resolució és de 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s’entendrà desestimada.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Aquesta baixa comportarà obligatòriament la modificació de l'estructura de la vorada i de la vorera en aquells carrers que tinguin la vorera diferenciada en alçada.

Les obres de construcció, reparació, reforma i supressió que necessiti el gual les pot executar al seu càrrec aquesta Administració mitjançant l'empresa contractada per a la conservació de la infraestructura urbana, o bé realitzar-les vostè directament.

Independentment de la sol·licitud per part de la persona titular del gual, l'Ajuntament pot procedir a la revocació de la llicència en el local en cas es desenvolupi una activitat incompatible amb l'accés de vehicles, el gual no es trobi en perfectes condicions de conservació d’acord amb les característiques tècniques fixades o amb altres supòsits que prevegi la normativa vigent.

Aquesta baixa comportarà obligatòriament la modificació de l'estructura de la vorada i de la vorera en aquells carrers que tinguin la vorera diferenciada en alçada.

Les obres de construcció, reparació, reforma i supressió que necessiti el gual les pot executar al seu càrrec aquesta Administració mitjançant l'empresa contractada per a la conservació de la infraestructura urbana, o bé realitzar-les vostè directament. En el primer supòsit haurà de fer el pagament dels conceptes i imports que marca la normativa legal vigent, de manera que una vegada fet l'ingrés aquesta obligació s'entendrà complida a tots els efectes. En altre cas, haurà de sol·licitar i obtenir la llicència d'obres menors i liquidar les taxes corresponents.

La fiança que es constitueixi per la llicència d'obres respon de la reparació i conservació de la vorera.

Un cop acceptada i tramitada la baixa heu de retornar la placa del gual al departament gestor. Llavors podreu sol·licitar la devolució de la fiança del gual.