Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi d'horari d'un gual

Sol·licitud de canvi de gual permanent a gual amb horari limitat (sempre serà de 8 a 21 h.), o a l'inrevés, de gual amb horari limitat a gual permanent, tenint en compte que:

  • Els garatges particulars sempre hauran de disposar de llicència per un ús permanent.
  • No es podrà concedir una llicència d'accés per un ús permanent quan la llicència d'activitat, en els casos en què aquesta sigui necessària, tingui una limitació horària.

La persona titular del gual.

El termini legal de resolució és de 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • S'ha de portar la placa antiga en el moment d'anar a recollir la nova.

La denegació de la sol·licitud serà sempre motivada per part del departament gestor.

En cas d'autoritzar el canvi i quan s'hagin efectuat els pagaments que pertoquin, el departament gestor lliurarà la placa de gual corresponent. Llavors serà necessari aportar la placa antiga per a canviar-la per la nova. Sense la instal·lació de la placa atorgada la llicència no tindrà cap efecte sobre el dret d'accés de la persona titular.