Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Consulta del col·legi electoral per a les properes eleccions autonòmiques del 12 de maig

Sol·licitud de les dades del col·legi i la mesa electoral on podrà exercir el dret a vot per a les properes eleccions.

Únicament pot fer aquesta consulta la persona interessada.

Aquesta consulta es pot realitzar des de l'inici de l'exposició pública de les llistes electorals fins a la data de les eleccions.
Les dades s'obtenen en el mateix moment de la consulta.

Podeu fer la consulta cliclant al següent botó:

Fora de termini

Presenteu la documentació necessària a les oficines indicades.

Documentació necessària

 • DNI, targeta de residència o passaport (original).

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96, de 10 de gener, per la que es modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol.
 • Resolució de 21 de juliol de 1997 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 4 de juliol de la Presidenta del Institut Nacional d’Estadística i del Director general de Cooperació Territorial , per la que es dicten instruccions tècniques al Ajuntaments sobre l’actualització del Padró Municipal.
 • Resolució de 9 d’abril de 1997 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 1 d’abril de la Presidenta del Institut Nacional d’Estadística i del Director general de Cooperació Territorial , per la que es dicten instruccions tècniques al Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, per la que es modifica la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General.
Sense resolució d'òrgan