Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Identificació de la persona conductora d’una denúncia per infracció de trànsit

Notificació per part de la persona titular o arrendatària del vehicle denunciat de la persona conductora en el moment de la infracció.

IMPORTANT !

L’Ajuntament ha delegat en la Diputació de Barcelona (Organisme de Gestió Tributària –ORGT-), la gestió i recaptació de les multes corresponents a  infraccions comeses i  denunciades a partir del dia 1 de gener de 2021.

Podeu fer efectives aquestes multes, amb reducció del 50%, en el  termini de vint dies naturals a partir de la notificació de la denúncia, pel següents mitjans: