Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Al·legacions o recursos a multes de civisme

El tràmit permet presentar un recurs o al·legació a una multa imposada per l'Ajuntament de L'Hospitalet per una infracció de civisme (d'acord amb l'Ordenança del civisme i la convivència) dins del període voluntari de pagament.

En qualsevol moment del procediment sancionador, i fins a un mes després de la notificació de la resolució de la sanció, podeu sol·licitar la substitució del pagament d'una sanció de civisme per treball comunitari, tràmit enllaçat al final d'aquesta pàgina.

La persona denunciada o el seu representant degudament acreditat.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

Les al·legacions es poden presentar en un termini no superior a 10 dies hàbils comptats a partir del següent dia hàbil de la notificació de l'inici del procediment o de la proposta de resolució.

El recurs de reposició es pot presentar fins a un mes comptat a partir del següent dia hàbil de la notificació de la sanció.

En tot cas, es pot presentar recurs dins dels terminis que s'indiquen a la notificació o a la normativa aplicable.
Tot el procediment té un període de resolució d'entre 2 i 6 mesos.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general, especificant:
  • Número d'expedient sancionador
  • Data i lloc de la denúncia
  • Al·legacions
  • Concreció de la sol·licitud
 • Documentació que justifiqui les al·legacions i/o proposta de proves que considereu convenient.
 • En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant, acompanyada d’una fotocòpia del seu document d’identitat i de la persona autoritzada.

Ordenança del civisme i la convivència

 • Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les  administracions públiques
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Al·legació

Si en les al·legacions formulades o en la documentació aportada hi figuren dades noves o diferents de les que consten a l'expedient, i sempre que s'estimi necessari per l'instructor, s'hi faran arribar a l'agent de l'autoritat per tal que informi al respecte.

Acabada la instrucció del procediment, l'òrgan instructor farà una proposta de resolució, estimant les al·legacions o bé continuant amb la sanció.

Aquesta resolució es notifica a la persona interessada.

Recurs

El recurs es remet a l'Assessoria jurídica de l'Àrea, que informarà sobre l'estimació o no de les al·legacions del recurrent.