Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Volant de residència col·lectiu

El volant de convivència emès per l’Ajuntament de L’Hospitalet informa d'on i amb qui està empadronada una persona en el moment de la seva sol·licitud.

 • Qualsevol persona major d'edat pot demanar el volant de convivència del seu domicili.
 • Qualsevol persona major d'edat pot demanar un volant de convivència d'altre domicili amb autorització expressa de la persona interessada.

Presencialment, amb la instància d'aquest tràmit o mitjançant la Carpeta ciutadana: immediatament.
Telefònicament o amb formulari sense identificació digital:el rebrà al domicili en un termini màxim de 3 dies hàbils.
El termini de validesa d'aquest document l'estableix l'Administració que el demana i comença a comptar des de la data d'expedició.

 1. Entreu a la Carpeta Ciutadana.
 2. Identifiqueu-vos amb certificat digital o amb usuari/contrasenya.
 3. Realitzeu el tramit des de casa i de forma immediata.
ACCEDIR

En la tramitació telemàtica amb la instància específica que conté aquest tràmit obtindrà un certificat de manera immediata en la seva bústia de notificacions d'aquesta Seu electrònica.

Si vol tramitar un certificat per a altra persona haurà de fer servir el tràmit que permet la presentació d'instància general enllaçat a l'apartat 'Tràmits relacionats', i aportar la corresponent autorització tal i com s'indica a l'apartat 'Qui el pot demanar' d'aquest tràmit, segons el cas.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Les persones que en el moment de la petició estan empadronades a la ciutat de L'Hospitalet també el poden obtenir trucant per telèfon a l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'aquest ajuntament.

Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

Documents acreditatius de la identitat del sol·licitant:

 • Ciutadans amb nacionalitat espanyola: DNI o passaport.
 • Ciutadans estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen o del passaport.
 • Ciutadans estrangers no comunitaris: targeta de residència o passaport.
En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest i l’original de la persona autoritzada.

Impresos associats

Autorització de sol·licitud de dades del padró d'habitants

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de novembre de 2005 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució del INE i la Direcció General per a l’Administració Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Les persones que actualment estan empadronades a la ciutat i que facin la sol·licitud per telèfon o formulari sense identificació digital rebran el volant, per correu postal, a l'adreça on figuren empadronades.