Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Indemnització de responsabilitat patrimonial

Sol·licitud d'indemnització pels danys o perjudicis que pateixin els particulars en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals.

Persones físiques o jurídiques, o qui actui en la seva representació, que hagin patit alguna lesió en elles mateixes o en els seus béns o drets a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics de l'Ajuntament de L'Hospitalet.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

Dins del termini d'un any d’haver-se produït el fet o l’acte que motiva la indemnització o de manifestar-se els efectes lesius. En cas de danys de caràcter físic o psíquic, el termini començarà a comptar des de la curació o la determinació de l’abast de les seqüeles.
El termini general per resoldre les reclamacions és de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • DNI, targeta de residència, passaport o CIF de l'empresa, en el cas de persones jurídiques (fotocòpia).
 • Hi ha de constar la descripció detallada dels fets, el lloc, el dia i l'hora en que s'han produit els danys.
 • Adjunteu documentació i proposeu mitjans de prova (informes, dictàmens pericials, fotografies, testimonis, etc.) que provin els fets, els danys i la causa que ha provocat els perjudicis corporals i/o materials.
 • Determineu la quantia econòmica de la indemnització, acreditant documentalment el dany que es reclama (informes mèdics o pericials en el cas de lesions; peritatges i/o factures de reparació en el cas de danys materials).
I si el sinistre ha afectat un vehicle:
 • Adjunteu còpia del permís de circulació , de la targeta d'ITV, de la pòlissa d’assegurances i del resguard del darrer rebut pagat.
Documentació addicional:

Si la sol·licitud es formula per una persona jurídica s'haurà d'aportar una fotocòpia de l'escriptura de l'empresa, inscrita en el Registre Mercantil, i poders per interposar reclamacions en nom i representació de la societat.

Procediments iniciats abans del 2 d’octubre de 2016:
 • Llei 30/1992, de  26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 • Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.
Procediments iniciats després del 2 d’octubre de 2016:
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea