Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Certificat d'empadronament de residència, de convivència o històric de residència

Petició de certificat de les dades padronals a L'Hospitalet de Llobregat. Amb aquest tràmit podreu sol·licitar els següents certificats:

 • Residència: Indica les dades de l'actual inscripció padronal de la persona sol·licitant.
 • Convivència: Indica les dades de les persones que conviuen en un domicili amb la persona sol·licitant.
 • Residència històric: Indica les dades històriques de la inscripció padronal de la persona sol·licitant.

Petició telemàtica:
 • Persones majors d'edat que estiguin o hagin estat inscrites al padró d'habitants d'aquesta ciutat, segons el tipus de certificat que es tramiti.

Petició amb instància general:
 • Persones majors d'edat i/o menors que estiguin o hagin estat inscrites al padró d'habitants d'aquesta ciutat, segons els tipus de certificat que es tramiti.
 • Qualsevol persona pot demanar un certificat d'una altra aportant una autorització expressa. En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal aportar la documentació que l'acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa
 • Pot utilitzar el tràmit 'Presentació d'instància general' enllaçat a l'apartat 'Tràmits relacionats' d'aquest mateix tràmit.

 • La persona sol·licitant ha d'estar o haver estat empadronada en aquesta ciutat.

 • En petició telemàtica: Obteniu el certificat de manera immediata.
 • En petició amb instància general: Obteniu el certificat en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la data de registre de la sol·licitud.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Impresos associats

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de novembre de 2005 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució del INE i la Direcció General per a l’Administració Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Tramitació telemàtica:

 • Un cop feta la sol·licitud rebreu un avís al vostre correu electrònic per accedir a la bústia de notificacions, on tindreu el certificat demanat.
Tramitació amb instància general:
 • Un cop feta la sol·licitud el departament tramitarà la petició i se us enviarà el certificat pel mitjà de contacte que indiqueu a la petició, correu postal o avís al correu electrònic i mòbil per accedir a la bústia de notificacions municipal.