Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Pròrroga d'una llicència d'ocupació de la via pública

Per a totes les llicències d'ocupació de la via pública que no tenen una liquidació anual de la taxa corresponent (és a dir, per a totes les que no són de guals, quioscs, vetlladors, reserves d'estacionament d'ambulàncies, d'hotels i per a persones amb mobilitat reduïda severa) s'ha de sol·licitar una pròrroga si es vol continuar, amb el canvi d'any natural, amb la llicència atorgada durant l'any anterior.

La persona física o jurídica titular de la llicència d'ocupació de la via pública que es vol prorrogar.

  • Tenir una llicència atorgada, que necessiti mantenir-se més enllà de la data final del termini establert.

Abans de la finalització del termini de la llicència inicial.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

El departament gestor es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per fer-li arribar el full de pagament de la taxa corresponent. Una vegada fet el pagament se li prorrogarà la llicència demanada.