Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Sol·licitud de subvenció Pla Suport AMB per Contracta L'H 2020

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb el suport tècnic i econòmic del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l’objecte d’incentivar la contractació de persones desocupades, estableix una línia d’ajuts públics, en forma de subvenció, per al foment de l’ocupació i la consolidació del teixit empresarial, comercial i social del municipi.

Aquesta subvenció consistirà en el finançament de com a màxim el 50% del cost laboral de les persones treballadores contractades, amb un límit per sol·licitant de 5.000,00 €.

L’ordre d’accés a l’ajut serà l’ordre de presentació de les sol·licituds seguint el criteri de concurrència competitiva.

Podran ser beneficiàries les empreses, persones autònomes o entitats que compleixin els requisits regulats a les bases de la convocatòria.

Les persones a contractar per les empreses, persones autònomes o entitats beneficiàries, hauran de complir amb els següents requisits:

 • Estar en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya, prèviament a l’ inici del contracte i prioritàriament:
  • Aturats que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur
  • Aturats de llarga durada
  • Persones més grans de 45 anys
  • Joves de 16 a 35 anys
  • Persones amb discapacitats
  • Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur
  • Dones desocupades
  • Famílies monoparentals
  • Estar empadronada a L’Hospitalet de Llobregat amb una antiguitat mínima de 3 mesos.
  • No haver participat en la convocatòria immediatament anterior de la AMB
  • No ser administració pública, ni organisme públic, ni societat mercantil pública, ni societat mercantil privada en la qual la majoria del seu capital social o la majoria dels membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.

No seran subvencionables aquells contractes on la persona contractada pertanyi a algun dels col·lectius següents:
 • Cònjuge, ascendents, descendents i la resta de parents per consanguinitat, afiliació o adopció fins al segon grau inclusiu.
 • Persones membres dels òrgans d’administració de les empreses que tinguin la forma jurídica de societat mercantil o que tinguin una participació del capital de l’empresa igual o superior al 25%.
 • Persones membres dels òrgans de direcció i administració de la resta d’entitats.
 • Personal d’alta direcció.
Les empreses, persones autònomes o entitats hauran de complir amb els següents requisits:
 • No haver realitzat acomiadaments improcedents en els 12 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual es sol·licita la subvenció.
 • No haver presentat expedients de regulació d’ocupació o realitzat acomiadaments en els 3 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual es sol•licita la subvenció.
 • Tenir la condició de persona treballadora autònoma o professional, microempresa, petita empresa o mitjana, o altres fórmules jurídiques relacionades amb l’economia social i solidària, el tercer sector i organitzacions sense ànim de lucre.
 • Tenir seu social, delegació o centre de treball en el terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat o en l’àrea metropolitana de Barcelona.
 • Formalitzar contractes laborals amb una duració mínima de 6 mesos.
 • Incrementar la plantilla existent amb els contractes subvencionats.
 • Ser titular d’un compte bancari on rebre l’ import de la subvenció atorgada.

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació que les acompanya serà des del dia 21 d'abril del 2021 fins al 20 de maig del 2021, o quan s’exhaureixi el crèdit disponible
La resolució de l’atorgament o denegació corresponent a cada sol·licitud es notificarà mitjançant trasllat notificat electrònicament i s’emetrà en el termini  màxim de dos mesos a comptar des de la data de presentació  en el Registre General de l’ajuntament.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Instruccions sobre la documentació a aportar
A l'apartat de documentació addicional caldrà aportar també per a: 1. Subvencions per import inferior a 60.000 €, tots els fitxers de factures i altres documents probatoris de les despeses, així com els corresponents comprovants del seu pagament i la documentació acreditativa de la difusió del projecte subvencionat (fulletons, díptics,etc.), degudament identificats amb una breu descripció del seu contingut. 2. Subvencions per import superior a 60.000 € o cofinançades, documentació acreditativa de la difusió del projecte subvencionat (fulletons, díptics,etc.), degudament identificats amb una breu descripció del seu contingut. Només les persones físiques beneficiaries de la subvenció poden aportar la documentació presencialment.
DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Heu de presentar, juntament amb la instància electrònica, els formulari de sol·licitud d’ajut CONTRACTA A LH 2020 degudament signat i segellat, i la documentació necessària que trobareu a l'apartat de 'documentació necessària'.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Fora de termini

En cas de no ser persona obligada a relacionar-se electrònicament amb l’administració, podeu aportar la documentació requerida que trobareu a l’apartat “Documentació necessària”, a qualsevol de les seves oficines indicades quan el termini estigui obert.

Instància en paper

Sol·licitud

 • Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
 • Bases reguladores i convocatòria del projecte d’ajudes per a la contractació CONTRACTA A L’H 2020
 • Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions
 • Bases i directrius reguladores del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials de l’AMB 2020- 2023
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Per ampliar informació respecte a aquesta convocatòria com el tipus de contractació subvencionable, terminis, formació al personal contractat, etc., podeu consultar les bases específiques vigents a l’apartat “Normativa aplicable”.

Per fer consultes podeu trucar al teléfon específic 93 403 69 37 o enviant un mail a subvencionslh2021@l-h.cat

Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que el sol·licitant compleix els requisits de la clàusula 4 de les bases d’aquesta convocatòria i que s’ha presentat dins el termini establert. Així mateix, es verificarà la resta de documentació i, si aquesta no compleix els requisits, es demanarà a l’interessat que, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius.

El criteri per determinar l’ordre d’accés a l’ajut econòmic, serà l’ordre de presentació de les sol·licituds en el Registre corresponent i fins que s’esgoti la partida pressupostària assignada al Programa.

En cas que es presentin més sol·licituds per rebre ajuts econòmics que pressupost disponible, aquelles sol·licituds que no hagin obtingut subvenció constituiran una borsa de reserva, susceptible de rebre posteriorment ajut econòmic (igualment per ordre estricte de presentació al registre) en cas que hi hagi renúncies o revocacions.

Les empreses beneficiàries hauran de complir amb les obligacions establertes a la clàusula 5 de les bases de la convocatòria i una vegada rebuda la subvenció, l’empresa haurà de complir amb el seguiment, verificació i control que efectuarà l’Ajuntament de L’Hospitalet, sense perjudici de les accions complementàries que decideixi realitzar l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Les persones contractades rebran una formació d’assistència obligatòria, dins l’horari laboral a càrrec de l’Ajuntament de L’Hospitalet o de la persona beneficiària de l’ajut i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons estableix la clàusula 11 de les bases reguladores.

Finalment, en cas que necessiteu presentar més documentació, ja sigui per la mateixa tramitació de l’expedient, acreditació de la formalització del contracte o per justificar les despeses de l’ajut obtingut, podreu fer servir el tràmit d’aportació de documentació a un expedient obert al final d’aquesta pàgina.