Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Cessió temporal de parada de mercat

Tramitació d'un expedient de cessió temporal de parada de mercat

Aporteu la documentació necessària a qualsevol dels punts de registre d'entrada d'aquest ajuntament.

Documentació necessària

  • Instància sol·licitant la cessió temporal, que haurà d'especificar la durada de la mateixa, que com a mínim serà d'un any (2 còpies)
  • DNI de les persones que sol·liciten la cessió temporal (fotocòpia).
  • Certificat d'estar al corrent de pagament de les obligacions amb l'Administració d'Hisenda, del cessionari temporal (original).
  • Certificat d'estar al corrent de pagament de les obligacions amb la Seguretat Social, del cessionari temporal (original).
  • Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb aquest Ajuntament del titular i del cessionari temporal (original).
  • Carta de pagament per la tramitació de l'expedient (original)

Impresos associats

Expedient de cessió temporal (Mercats)

IMPORTANT: NO S'INICIARÀ CAP EXPEDIENT QUE NO CONTINGUI TOTA LA DOCUMENTACIÓ RELACIONADA.

L'autorització de la cessió temporal es formalitzarà mitjançant un Decret que especificarà el termini de vigència de la cessió temporal, la qual començarà a comptar des del moment de l'aprovació de l'esmentat Decret.