Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Baixa de la targeta d'armes d'aire o gas comprimit

Petició de la baixa d'una o més armes en la vostra targeta d'armes pels següents motius:

 • venda de l'arma
 • cessió de l'arma
 • procedir a la  destrucció de l'arma. 

Persones físiques titulars d'una targeta d'armes i que hagin venut, cedit o procedit a la destrucció d'un arma.

El termini legal per a resoldre és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.El termini mínim de tramitació per part del departament gestor és d'1 mes.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general (2 còpies), explicant el motiu de la baixa.
 • DNI, NIE o passaport (fotocòpia).
 • En el cas de compravenda o cessió, aporteu el contracte on s'ha d'incloure les dades de l'arma així com de la persona cedent i cessionària (fotocòpia)
 • En el cas de destrucció heu d'adjuntar el document de dipòsit d'arma expedit per la Guàrdia Civil (fotocòpia).
 • En el cas d'autorització a menors d'edat, aporteu l'original d'una autorització expressa per escrit i signada pel pare, mare, tutor o tutora legal, acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat de la persona menor d'edat i de la persona que autoritza.

Impresos associats

Autorització a menor d'edat per a l'ús d'armes

 • Article 105 del Reial Decret 173/93, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'Armes.
 • Ordre Int/2860/2012, de 27 de desembre, per la qual es determina el règim aplicable a certes armes utilitzables en les activitats lúdicoesportives d'airsoft i paintball.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Un cop tramitada la targeta d'armes us trucaran al telèfon facilitat a la instància per passar a recollir-la.

Si no podeu anar a recollir la targeta podeu autoritzar a una altra persona que haurà d'aportar una autorització expressa i signada, acompanyada de la fotocòpia del document d'identitat d'ambdues.