Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Ampliació d’activitats de Mercats

Ampliació d'activitats de venda autoritzada als Mercats.

Un cop revisada la documentació i fet el full d'autoliquidació per part del Departament de Mercats (CR. Mig, 85) es pot presentar la documentació necessària a qualsevol dels registres d'entrada de l'Ajuntament.

Documentació necessària

  • Instància 'Expedient d'ampliació d'activitats (Mercats)' (2 còpies)
  • DNI (fotocòpia) 
  • Títol d'activitat de mercat (original)
  • Liquidació dels drets municipals de l'ampliació d'activitat (original)
  • 2 fotografies del titular
  • Certificat de l'Ajuntament d'estar al corrent de pagament (original)

Impresos associats

Expedient d’ampliació d’activitats (Mercats)

IMPORTANT: NO S'INICIARÀ CAP EXPEDIENT QUE NO CONTINGUI TOTA LA DOCUMENTACIÓ RELACIONADA ANTERIORMENT.

  • L'ampliació d'activitat s'ha de sol·licitar en base als supòsits especificats en els articles 46 i 52 del Text refòs del reglament de mercats.
  • El Departament de Mercats revisarà tota la documentació abans que sigui presentada al Registre General d'Entrada.
  • El departament de mercats emetrà l'autoliquidació corresponent. Pot consultar al Departament de Mercats o a la direcció del Mercat.
  • L'autoliquidació es farà efectiva en qualsevol entitat bancària autoritzada a tal efecte per aquest Ajuntament.