Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Participació en un procés selectiu de personal convocat per l'Ajuntament de L'Hospitalet

Sol·licitud per a ser admès/a per a participar en un procés selectiu de personal de l'Ajuntament de L'Hospitalet.

Podeu consultar a www.l-h.cat/seleccio els processos convocats.

Qualsevol persona interessada que compleixi els requisits exigits a les bases de la convocatòria.

Dins del període de presentació d'instàncies de la convocatòria.

Presenteu la documentació indicada a les bases de la convocatòria, segons el cas, a qualsevol de les oficines indicades.

Tota la documentació adjunta a la instància haurà d'estar numerada, assignant un número correlatiu per a cada full.

Documentació necessària

  • Instància específica segons s'especifiqui a la convocatòria a www.l-h.cat/seleccio
  • Certificat del nivell de català exigit a les bases de la convocatòria (original i fotocòpia per a compulsa).
  • Si es vol acreditar un grau de discapacitat, cal presentar un "Dictamen Tècnic Facultatiu de la valoració del grau de disminució" expedit pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya on consti el tipus i grau d’aquesta disminució (original i fotocòpia per a compulsa).
  • En cas que, per a la realització de les proves selectives, es necessiti algun tipus d'adequació especial, adjunteu "Dictamen d'adequació al lloc de treball en la funció pública" que especifiqui les adequacions concretes necessàries. Sense aquest document, l’ajuntament no realitzarà cap adequació per a la realització de les possibles proves selectives (original i fotocòpia per a compulsa). 
  • Qualsevol altra documentació que en les bases de la convocatòria s'especifiqui que cal adjuntar en el moment de la presentació de la instància (original i fotocòpia per a compulsa).

S'haurà de consultar la informació de cada convocatòria a la pàgina web municipal www.l-h.cat/seleccio

Totes les convocatòries es publiquen als butlletins oficials BOPB i DOGC. A més, al BOE es publiquen les provisions de llocs de treball i les convocatòries de les promocions internes.

També es pot enviar la documentació necessària per correu interadministratiu o correu ordinari (sempre que la documentació vingui compulsada per funcionari/ària públic/a o notari).

La documentació aportada en una convocatòria es podrà recuperar al departament de Selecció de Personal durant els 3 mesos següents a la seva finalització. Passat aquest termini es procedirà a la destrucció total de les instàncies, currículums (amb tota la seva documentació) i proves de selecció.

Els recursos venen regulats a les bases de cada convocatòria.

Podeu sol·licitar un certificat de participació en un procés selectiu.

La relació d'admesos/es i/o exclosos/es es farà pública a la pàgina web www.l-h.cat/seleccio i al tauler d'anuncis del c. Josep Prats 2.

En les convocatòries d'Oferta d'Ocupació Pública, aquesta relació també es publicarà en el DOGC.

Recordeu que disposeu d´un sistema de suscripció ( botó " SUBSCRIPCIÓ AVISOS" ) a la  seu electrònica, de les convocatòries que us hagueu presentat, que permet informar dels anuncis que es vagin produint mitjançant un correu electrònic als subscriptors.