Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Bonificació de la quota de l'impost de vehicles de tracció mecànica segons el tipus de carburant i de motor (excepte per a vehicles elèctrics purs i vehicles de zero emissions)

Imprimir
Sol·licitud per a obtenir una bonificació del 50% de la quota de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) als vehicles híbrids o híbrids endollables, vehicles tipus camions i autocars i autobusos amb gas natural, GLP, GNC o biogàs EURO 5 o superior, vehicles tipus turismes i furgonetes de gas EURO 5 o superior i amb emissions iguals o menors de 60 mg NOx/km i menors de 100 g CO2/km..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona titular del vehicle.

QUAN ES POT FER

Les sol·licituds efectuades al llarg del mes immediatament posterior al dia de meritació de l'impost es podran beneficiar de la bonificació per al mateix any. Les sol·licituds presentades amb posterioritat tindran efecte l’any següent.

Data de meritació: l'impost es merita el primer dia de l'any natural excepte en el cas de primera adquisició que es merita el dia en què es produeixi aquesta adquisició..  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de la aplicació.
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • Heu de constar com a persona propietària d'un vehicle híbrid o híbrid endollable, vehicle tipus camió i autocar i autobús amb gas natural, GLP, GNC o biogàs EURO 5 o superior, vehicle tipus turisme i furgoneta de gas EURO 5 o superior i amb emissions iguals o menors de 60 mg NOx/km i menors de 100 g CO2/km
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies)
 • DNI, targeta de residència, passaport o NIF, si es tracta d'una persona jurídica (fotocòpia)
 • Fitxa tècnica del vehicle (fotocòpia)
 • Document que acrediti el tipus de vehicle i les emissions que produeix (fotocòpia)
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

A partir de la sol·licitud s'inicia un expedient, la resolució es notificarà a la persona interessada.

Si s'estima, s'aplicarà la bonificació del 50% en el rebut del padró de l'any que pertoqui.

Si es desestima, es mantindrà el rebut amb l'import corresponent.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 6 mesos des de la data del registre de la sol·licitud.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • RD 2822/1998, de 23 de desembre, reglament general de vehicles.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet i per mòbils)
  Horari: Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400