Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Bonificació de la quota de l'impost de vehicles de tracció mecànica pels vehicles considerats d'interès històric

Imprimir
Sol·licitud per a obtenir una bonificació del 100% de la quota de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per aquells vehicles considerats d'interès històric.

Es consideren vehicles d’interès històric: 
 • Els declarats històrics i que constin en la Prefectura Provincial de Trànsit amb matrícula històrica.
 • Els que tinguin més de 25 anys d’antiguitat considerats d’interès històrics per la seva conservació.
.  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada o qualsevol altra amb una autorització expressa del/de la interessat/da.

QUAN ES POT FER

Les sol·licituds efectuades al llarg del mes immediatament posterior al dia de meritació de l'impost es podran beneficiar de la bonificació per al mateix any. Les sol·licituds presentades amb posterioritat tindran efecte l’any següent.

Data de meritació: l'impost es merita el primer dia de l'any natural excepte en el cas de primera adquisició que es merita el dia en què es produeixi aquesta adquisició..  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Requeriments
 • Els vehicles han de constar a nom del subjecte passiu, com a vehicles en circulació a la Prefectura Provincial de Trànsit i donats d’alta al Registre o Cens de vehicles de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.
 • Els vehicles han de circular amb caràcter excepcional.
 • Les persones titulars dels vehicles hauran d’adoptar el compromís de participar, a petició de l’Ajuntament, en certàmens socioculturals, ral·lis, exposicions, etc., organitzats pel mateix Ajuntament, per institucions sense finalitat de lucre, incloses en el Registre Municipal d’Entitats d’Interès Municipal, o per entitats autoritzades per l’Ajuntament.
 • Els vehicles de més de 25 anys d'antiguitat han de constar inscrits al Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya reunint els requisits necessaris per a ser considerats d'interès històric.
 • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament.
Documentació necessària

Heu d'adjuntar la següent documentació només en el supòsit de vehicles que NO tinguin matrícula històrica:

 • Certificació de l’entitat sense ànim de lucre, especialitzada en vehicles històrics, inscrita en el Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, que asseguri que els vehicles reuneixen els requisits necessaris per ser considerats d’interès històric.
  En tot moment queda reconeguda a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat la superior revisió i comprovació mitjançant els seus tècnics.
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Heu de complir els mateixos requeriments que per a l'atenció per internet.
Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.
Documentació necessària
 • Sol·licitud de bonificació fent constar:
  • Declaració expressa que asseguri que es compleixen totes les condicions i els requisits exigits per poder gaudir de la bonificació, inclòs la de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals.
 • DNI, targeta de residència o passaport (original i fotocòpia per a compulsa o fotocòpia compulsada).
Només en el supòsit de vehicles que NO tinguin matrícula històrica.
 • Certificació de l’entitat sense ànim de lucre, especialitzada en vehicles històrics, inscrita en el Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, que asseguri que els vehicles reuneixen els requisits necessaris per ser considerats d’interès històric.
  En tot moment queda reconeguda a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat la superior revisió i comprovació mitjançant els seus tècnics.
 • Oficina d'Atenció Tributària
  C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia al següent enllaç Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
  Mapa
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac
  Horari habitual
  Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
  Dilluns a dijous: 9-14 i 16-19 h
  Divendres: 9-14 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
  Dimarts i dijous tarda de 16:00 a 19:00 hores


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns, dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns i dimecres: 16-19h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

A partir de la sol·licitud s'inicia un expedient i la resolució es notificarà a la persona interessada.
Si s'estima, s'aplicarà la bonificació del 100% en el rebut del padró de l'any que pertoqui.
Si es desestima, es mantindrà el rebut amb l'import corresponent.

VALIDESA

Aquesta bonificació serà vigent mentre el vehicle bonificat no hagi causat baixa al registre públic corresponent.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 6 mesos des de la data del registre de la sol·licitud.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • RD 2822/1998, de 23 de desembre, reglament general de vehicles.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet)
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia al següent enllaç Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400