Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Exempció del pagament de la plusvàlua

Imprimir
Sol·licitud per a quedar exempt del pagament de l'impost sobre l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana.

Segons s'indica a l'ordenança fiscal vigent, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:
 • Transmissions de drets de servitud i/o de conjunts historicoartístics.
 • Quan l'obligació de satisfer l'import recaigui sobre l'estat, les comunitats autònomes, les entitats locals, les institucions benèfiques, les entitats gestores de la Seguretat Social, la Creu Roja o altres.
 • Quan l’obligació legal de satisfer aquest impost recaigui sobre una entitat sense fins lucratius.
.  

QUI EL POT DEMANAR

La persona física o jurídica obligada al pagament de l'impost o qualsevol altra amb una autorització expressa del/de la interessat/da.

S'ha de realitzar el tràmit en els següents casos:
 • Transmissions de béns de conjunts historicoartístics.
 • institucions que tenen la qualificació de benèfiques o beneficodocents.
En la resta de casos d'exempció, també recollits en l'ordenança fiscal no és necessari practicar l'autoliquidació ni sol·licitar expressament l'exempció de l'impost.

QUAN ES POT FER

En el moment de produir-se la transmissió del bé immoble..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies).
 • Segons el cas, documentació acreditativa per demanar l'exempció de l'impost (original i fotocòpia o còpia compulsada).
Impresos associats

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 6 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet i per mòbils)
  Horari: Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400