Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ajornament i/o fraccionament del pagament de tributs municipals

Imprimir
Aquest tràmit permet sol·licitar l’ajornament o el fraccionament del pagament a terminis d’un deute tributari amb l'Ajuntament de L'Hospitalet quan la situació econòmica de la persona titular del deute li impedeixi transitòriament fer-ne el pagament.

Les quantitats ajornades o fraccionades s’hauran de pagar amb interessos de demora segons el tipus fixat per a cada exercici a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona titular del tribut o qualsevol altra amb una autorització expressa del/la interessat/da.

QUAN ES POT FER

 • Si és una autoliquidació en el moment de formalitzar-la presencialment a l'oficina.
 • Si és una liquidació durant el període d'ingrés voluntari.
.  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació necessària a les oficines indicades.
Documentació necessària
Heu d'anar presencialment a l'Oficina d'Atenció Tributària per a tramitar un ajornament o fraccionament inferior a 6.000 € d'IBI, IAE, plusvàlua i qualsevol liquidació aportant:
 • Document on hi consti un número de compte corrent. La persona titular del compte ha de ser la persona titular de l'autoliquidació (original)
 • Documentació que acrediti que l'actual situació financera i/o econòmica l'impedeix fer el pagament dels deutes (última declaració de l'IRPF, nòmines, subsidis, balanços de situació, etc.)
 • En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona titular del tribut acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquesta i l’original de la persona autoritzada i còpia de l'autoliquidació o liquidació que identifica el deute.
Per a la resta de casos heu d'aportar:
 • Instància general (2 còpies) i autoliquidació o liquidació que identifica el deute (còpia). A més, segons el cas:
Per a imports inferiors a 6.000 €:
 • Document on hi consti un número de compte corrent. La persona titular del compte ha de ser la persona titular de l'autoliquidació (original)
Per a imports des de 6.000 €:
 • Garantia de pagament en forma de pre-aval o compromís d'aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca, a formalitzar en el cas que sigui estimada la sol·licitud. Quan es justifiqui documentalment que no és possible obtenir aquest pre-aval o compromís (amb un escrit de l'entitat bancària), o que amb això es compromet seriament la viabilitat de l'empresa, podrà oferir-se alguna de les garanties següents:
  • Hipoteca immobiliària
  • Hipoteca mobiliària
  • Penyora amb o sense desplaçament
 • Per a persones físiques: Última declaració de l'impost sobre la renda de persones físiques o justificant de l'Agència Tributària de no estar obligat a declarar (còpia)
 • Per a persones jurídiques: Balanç de situació o impost de societats, i compte de resultats (còpia)
En tots els casos l'Ajuntament podrà sol·licitar documentació addicional que justifiqui la necessitat de l'ajornament o del fraccionament i/o documentació que garanteixi el pagament del deute, si s'escau.
Impresos associats
 • Oficina d'Atenció Tributària
  C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia al següent enllaç Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
  Mapa
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac
  Horari habitual
  Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
  Dilluns a dijous: 9-14 i 16-19 h
  Divendres: 9-14 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
  Dimarts i dijous tarda de 16:00 a 19:00 hores


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns, dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns i dimecres: 16-19h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

MÉS INFORMACIÓ

Condicions necessàries per a ajornaments i/o fraccionaments inferiors a 6.000 €:
 1. El termini màxim de pagament serà de 8 trimestres.
 2. La quantia mínima per fracció serà de 50 €.
 3. L'import del deute tributari ha de ser superior a 180 €
 4. S'haurà de domiciliar el pagament dels imports ajornats o fraccionats.

Per a dubtes sobre ajornaments i/o fraccionaments des de 6.000 € us podeu posar en contacte amb la Unitat d'Ingressos Municipals.

NO es podran ajornar o fraccionar:
 • Deutes per tributs que es recaptin mitjançant padró (incorporats a la base de dades de tramitació automàtica i anual), llevat de l'impost sobre béns immobles (IBI) i l'impost d'activitats econòmiques (IAE).
En el cas de ser necessària una garantia, aquesta haurà de cobrir l'import del deute més els interesos de demora que generi l'aplaçament més un 25% per la suma total, segons el disposat a l'article 82 de la Llei 58/2003 General Tributària, de 17 de desembre.

Les quantitats, el pagament de les quals es fracciona, meritaran per l'interès de demora corresponent. Si no ingresseu l’import de les fraccions dins el termini concedit, se su tindrà per desistit/da en la vostra sol·licitud i continuarà el procediment recaptador pel cobrament del deute tributari impagat..  

TEMPS DE RESPOSTA

Per a les peticions d'ajornament o fraccionaments sobre un deute inferior a 6.000 € i si és de l'IBI, IAE i Plusvàlua i liquidacions fetes de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Tributària es dóna resposta immediata.

Per a la resta de sol·licituds d'ajornaments o fraccionaments, el termini legal de resolució serà de 6 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

Podeu consultar a la Seu Electrònica totes les ordenances fiscals vigents aplicables..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet)
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia al següent enllaç Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400