Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Modificació de dades al Padró Municipal d’Habitants

Imprimir
Actualització de les dades al Padró Municipal d’Habitants d’un/a ciutadà/na empadronat/da a L’Hospitalet.  

QUI EL POT DEMANAR

 • Qualsevol persona major d'edat pot demanar la modificació de les seves dades padronals i de les d'altres persones del seu domicili.
 • Qualsevol persona major d'edat pot demanar la modificació de les dades padronals d'una altra persona amb autorització expressa del/la interessat/da.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Es pot tramitar a les oficines indicades de la següent manera:
 • A l'Oficina d'Atenció Ciutadana aportant la documentació necessària, segons el cas.
 • Al registre general d'entrada de les oficines indicades mitjançant instància i aportant la documentació necessària, segons el cas.
Documentació necessària
Instància general (2 còpies) si es fa la sol·licitud al registre d'entrada, més:

Documents acreditatius de la identitat del sol·licitant:
 • Ciutadans amb nacionalitat espanyola: DNI o passaport
 • Ciutadans estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen en vigor o del passaport en vigor (s’accepten documents amb una caducitat fins a 3 mesos. A partir dels 3 mesos, s'haurà de presentar la sol·licitud de renovació del document).
 • Ciutadans estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor (s’accepten documents amb una caducitat fins a 3 mesos. A partir dels 3 mesos, s'haurà de presentar la sol·licitud de renovació del document).
Documents acreditatius de la representació:

En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol•licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest i l’original de la persona autoritzada.

Documents acreditatius del canvi de dades:

El sol·licitant o el seu representant haurà d’aportar original i fotocopia del document acreditatiu del canvi de dades.

TEMPS DE RESPOSTA

 • Presencialment a l'OAC: immediatament
 • Si se sol·licita per instància al registre general d'entrada: una setmana.

NORMATIVA APLICABLE

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
 • Resolució de 30 de gener de 2015, del President de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.
 • Resolució de 17 de novembre de 2005 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució del INE i la Direcció General per a l’Administració Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400