Modificació de dades al Padró Municipal d’Habitants

Actualització de les dades al Padró Municipal d’Habitants d’un/a ciutadà/na empadronat/da a L’Hospitalet

 • Qualsevol persona major d'edat pot demanar la modificació de les seves dades padronals i de les d'altres persones del seu domicili.
 • Qualsevol persona major d'edat pot demanar la modificació de les dades padronals d'una altra persona amb autorització expressa del/la interessat/da.

 • Presencialment a l'OAC: immediatament
 • Si se sol·licita per instància al registre general d'entrada: una setmana.

Es pot tramitar a les oficines indicades de la següent manera:

 • A l'Oficina d'Atenció Ciutadana aportant la documentació necessària, segons el cas.
 • Al registre general d'entrada de les oficines indicades mitjançant instància i aportant la documentació necessària, segons el cas.

Documentació necessària

Instància general si es fa la sol·licitud al registre d'entrada, més:

Documents acreditatius de la identitat del sol·licitant:

 • Ciutadans amb nacionalitat espanyola: DNI en vigor o passaport en vigor
 • Ciutadans estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen en vigor o del passaport en vigor (en cas de que el document no estigui en vigor, s'ha de presentar el document caducat juntament amb la sol·licitud de renovació del mateix).
 • Ciutadans estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor (en cas de que el document no estigui en vigor, s'ha de presentar el document caducat juntament amb la sol·licitud de renovació del mateix).
Documents acreditatius de la representació:

En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i amb la signatura original de la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest i l’original de la persona autoritzada.

Documents acreditatius del canvi de dades:

El sol·licitant o el seu representant haurà d’aportar original del document acreditatiu del canvi de dades.

Impresos associats

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de novembre de 2005 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució del INE i la Direcció General per a l’Administració Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea