Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Renovació de la inscripció padronal de les persones estrangeres no comunitàries sense permís de residència permanent (ENCSARP)

Cada dos anys les persones estrangeres no comunitàries que no tinguin permís de residència permanent han de renovar la seva inscripció padronal.

Totes les persones majors d'edat empadronades que no tinguin permís de residència permanent o persona autoritzada amb document notarial.

En el cas dels menors d'edat poden fer el tràmit els pares que tinguin la seva guarda i custòdia o, en el seu defecte, els seus representants legals..

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

Durant el mes anterior a la caducitat de la inscripció padronal en aquest municipi o bé transcorreguts dos anys des de l'última renovació expressa.
La seva inscripció quedarà renovada durant 2 anys.

Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.

Documentació necessària

Majors d’edat 
Original i fotocòpia de la targeta de residència en vigor o passaport en vigor (en cas de que el document no estigui en vigor, s'ha de presentar el document caducat juntament amb la sol·licitud de renovació del mateix).

Si no pot comparèixer personalment i vol atorgar la seva representació a una altra persona, haurà d’aportar:

 • Document notarial on s’atorgui la representació expressa per a aquest tràmit.
 • Original i fotocòpia del seu passaport en vigor o permís de residència en vigor (en cas de que el document no estigui en vigor, s'ha de presentar el document caducat juntament amb la sol·licitud de renovació del mateix).
 • Original i fotocòpia del document d’identitat de qui el representi.
Menors d’edat
La renovació padronal es farà pels seus pares o tutors legals, els quals hauran d’aportar la següent documentació:
 • Original i fotocòpia del seu passaport en vigor o permís de residència en vigor (en cas de que el document no estigui en vigor, s'ha de presentar el document caducat juntament amb la sol·licitud de renovació del mateix).
 • Original i fotocòpia del passaport o permís de residència del representant legal del menor.
 • Original i fotocòpia del document que acrediti la representació del menor (llibre de família amb la inscripció del menor, passaport familiar, o certificat de naixement, entre d’altres).

 • La Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • La Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • La Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • El Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • La Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
 • El Reial Decret2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica4/2000, de 11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
 • La Resolució de 26 de maig de 2005, de la Subsecretaria, per la qual es disposa la publicació de la Resolució e 28 d’abril de 2005, del INE i la Direcció general de Cooperació Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre el procediment per acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no siguin renovades cada dos anys.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

En cas de no formalitzar la renovació padronal, la inscripció al Padró Municipal d’Habitants serà objecte de baixa per caducitat.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la realització d'aquest tràmit feu servir el nostre Contacteu i ens posarem en contacte amb vosaltres per donar-vos resposta.