Confirmació de residència per a persones estrangeres comunitàries i assimilades així com per a persones estrangeres amb residència permanent

Confirmació de la inscripció al Padró d'Habitants que han de fer les persones estrangeres que siguin nacionals d'un país membre de la Unió Europea, estats membres de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i aquelles que sense pertànyer a aquests països disposen de targeta de residència de Règim Comunitari (familiars de comunitaris) així com de les que disposen de permís de residència permanent.

Hauran de fer aquest tràmit les persones que:
 • No consten al Registre Central d'Estrangers i l'última inscripció padronal té més de 2 anys.
 • Tenen la targeta de residència o el certificat d'inscripció al Registre Central d'Estrangers està emès fa més de 5 anys.
 • Consten al Registre Central d'Estrangers i l'última inscripció padronal té més de 5 anys.

En el moment de rebre la comunicació per confirmar la seva inscripció.
Aquesta confirmación té una validesa de 5 anys, excepte per a les persones que no consten al Registre Central d'Estrangers que serà de 2 anys.

S'haurà de presentar amb la documentació necessària a l'oficina indicada.

Documentació necessària

Carta on es comunica el tràmit signada per la persona interessada.

Documents acreditatius de la identitat de la persona requerida:

 • Ciutadans/es estrangers/es d’un país membre de la Unió Europea, d'altres Estats membres del Espai Econòmic Europeo (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l'acord de Luxemburg): Certificat del Registre Central d'Estrangers acompanyat del document d'identitat del país d'origen en vigor o del passaport en vigor (en cas de que el document no estigui en vigor, s'ha de presentar el document caducat juntament amb la sol·licitud de renovació del mateix).
 • Ciutadans/es estrangers/es no comunitaris: targeta de residència permanent en vigor (en cas de que el document no estigui en vigor, s'ha de presentar el document caducat juntament amb la sol·licitud de renovació del mateix).

 • Reial Decret 240/2007 sobre la inscripció obligatòria al Registre Central d'Estrangers
 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
 • Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
 • Resolució de 26 de maig de 2005, de la Subsecretaria, per la qual es disposa la publicació de la Resolució e 28 d’abril de 2005, del INE i la Direcció general de Cooperació Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre el procediment per acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no siguin renovades cada dos anys.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

En cas de no formalitzar la confirmació padronal, la inscripció al Padró Municipal d’Habitants serà objecte de baixa per inscripció indeguda.