Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Bonificació de la quota de l'Impost de béns immobles per a famílies nombroses

Aquesta bonificació s'aplica sobre la quota íntegra de l'IBI als titulars que tinguin la condició de família nombrosa i el títol de família nombrosa vigent a 1 de gener (data en què es merita l'impost).

Per agilitar el tràmit cal que AUTORITZEU a l'Ajuntament de L'Hospitalet la consulta de dades al Departament de Treball, Afers Socials i  Famílies de la Generalitat de Catalunya, departament que facilita la informació sobre les famílies nombroses.

S'aplicarà de la següent manera:

 • Fins a 3 fills, ó 2 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 40 % de la quota.
 • Amb 4 fills, ó 3 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 50 % de la quota.
 • Amb 5 fills, ó 4 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 60 % de la quota.
 • Amb 6 fills o més, ó 5 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 70 % de la quota.

La poden sol·licitar les persones interessades que tinguin el títol de família nombrosa i compleixin el requeriments establerts.

 • Ser titular de família nombrosa i tenir el carnet de família nombrosa vigent.
 • Ser propietari/ària i estar empadronat/da al bé immoble on s'aplicarà la bonificació.
 • El bé immoble ha de tenir un valor cadastral inferior a 74.778,00 €.

Fins el 31 d'agost de cada exercici

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Documentació necessària

 • Instància específica.
 • DNI, targeta de residència o passaport .
 • Carnet de família nombrosa vigent.

Impresos associats

Bonificació de l'IBI per a famílies nombroses.

Ordenança fiscal núm. 1.01 Impost sobre béns immobles

 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria.
Òrgan de Gestió Tributària

L'Ajuntament aplicarà les bonificacions sobre la quota íntegra de l’impost segons les dades cedides pel Departament de Treball, Afers Socials i  Famílies de la Generalitat de Catalunya.

En cas que hi hagi alguna errada, la persona interessada haurà de presentar una instància i l'Òrgan de Gestió Tributària la tramitarà i li notificarà la resolució corresponent.

Per anys successius, NO CAL DEMANAR AQUESTA BONIFICACIÓ mentre no es modifiquin les condicions del TFN.