Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Exempció de l'impost de béns immobles per a béns destinats a l'ensenyament

Sol·licitud per a obtenir l'exempció del pagament de la quota de l'IBI per als béns declarats com a centre educatiu concertat.

Centres d'ensenyament concertats.

 • Cal que el centre titular del conveni del concert sigui el propietari de la/les finca/ques.

A principis d'any quan es tingui la resolució del Departament d'Ensenyament de la Generalitat conforme tenen el concert educatiu vigent en el curs escolar.
El termini legal de resolució és de 6 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general (2 còpies).
 • Certificat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat que acrediti el concert (original i fotocòpia o còpia compulsada).
 • Certificat de la Gerència Regional del Cadastre que acrediti les superfícies destinades a ensenyament (original i fotocòpia o còpia compulsada).

Ordenança fiscal núm. 1.01 Impost sobre béns immobles

 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria.
Òrgan de Gestió Tributària

Presentada tota la documentació necessària, s'analitza l'expedient i, tant si és estimatòria com desestimatòria, es notifica la resolució a la persona interessada.