Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Divisió de quotes de l'impost de béns immobles per cotitularitat

Sol·licitud expressa de la divisió de la quota de l'impost proporcionalment al percentatge de participació en el domini o dret de l'immoble.

Cotitulars de l'IBI que vulguin dividir la quota proporcionalment al percentatge de participació.

Almenys un mes abans d'iniciar-se el període de pagament voluntari de l'impost per tal que tingui efecte en l'any en curs.
El termini legal de resolució és de 3 mesos des del registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Documentació necessària

  • DNI, targeta de residència o passaport (fotocòpia).
  • Documents públics acreditatius de la proporció en què cada cotitular participa en el domini o dret sobre l'immoble (fotocòpia).

Tramitar on-line

Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.

Documentació necessària

  • Documents públics acreditatius de la proporció en què cada cotitular participa en el domini o dret sobre l'immoble 

Òrgan de Gestió Tributària

La divisió no procedeix quan alguna de les quotes resultants sigui inferior a 6 euros.