Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi de titularitat de l'impost de béns immobles

Comunicació del canvi de titularitat quan s'ha fet una transmissió per compravenda, una concessió administrativa, una constitució d'usdefruit  o propietat sobre un bé immoble.

La persona propietària del bé immoble fins a la data de la transmissió, la nova persona propietària o la que les representi degudament autoritzada.

En el moment de produir-se la transmissió del bé immoble.

Aquesta comunicació no és obligatòria quan la transmissió es formalitzi davant de notari aportant la referència cadastral de l'immoble o se sol·liciti la inscripció al Registre de la Propietat en el termini de dos mesos a comptar des de la data de la transmissió.

Podeu remetre tota la documentació mitjançant el correu electrònic tributs.contribuents@l-h.cat

Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.

Documentació necessària

Només si en el document de transmissió no hi figura la referència cadastral:

  • Instància general 
  • DNI
  • Escriptura de transmissió o certificat de la inscripció del Registre de la Propietat o qualsevol document públic de transmissió de propietat o constitució d'un dret real d'usdefruit, superfície o concessió administrativa
En el cas de documents judicials:
  • Interlocutòria de sentència en ferm de l'adjudicació en subhasta, separacions... 

Impresos associats

Instància general

Òrgan de Gestió Tributària

Si la comunicació l'efectua:

  • La persona compradora: es canvia la titularitat a efectes de l'IBI. La nova persona propietària haurà de pagar l'IBI a partir de l'1 de gener de l'any següent a la data d'adquisició del bé immoble.
  • La persona venedora: es canvia la titularitat a efectes de l'IBI i caldrà que, en el mateix moment, realitzi l'autoliquidació de l'impost sobre l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana (plusvàlua).