Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Bonificació de la quota de l'impost de béns immobles dels habitatges de protecció oficial

Sol·licitud per a obtenir una bonificació del 50% de la quota de l'impost de béns immobles (IBI) durant els tres anys següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva com a habitatge de protecció oficial.

La persona titular del rebut de l'IBI.

  • Constar al padró de contribuents de l'IBI de L'Hospitalet de Llobregat per un únic bé immoble de protecció oficial.
  • L'habitatge ha de trobar-se entre el 1r i el 3r any de la seva qualificació definitiva com a habitatge de protecció oficial.

Es té dret a aquesta bonificació durant els tres anys següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva com a habitatge de protecció oficial i la petició tindrà efectes des del període impositiu següent a aquell en què es sol·liciti.
El termini legal de resolució és de 6 mesos des de la data del registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Documentació necessària

  • Instància general
  • DNI, targeta de residència o passaport
  • Cèdula de qualificació definitiva d'habitatge amb protecció oficial

Impresos associats

Instància general

Ordenança fiscal núm. 1.01 Impost sobre béns immobles

  • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria.
Òrgan de Gestió Tributària

Presentada tota la documentació necessària, s'analitza l'expedient i, tant si és estimatòria com desestimatòria, es notifica la resolució a la persona interessada.

Si és estimatòria es podrà aplicar una bonificació del 50% de la quota de l'impost durant els tres anys següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva com a habitatge de protecció oficial. La petició tindrà efectes des del període impositiu següent al de la sol·licitud.

La bonificació s'aplica directament sobre la quota íntegra de l'impost.