Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Inscripció per a la participació en la Cavalcada de Reis 2023

Inscripció per al sorteig per a participar en la Cavalcada de Reis del 5 de gener.

Es sortegen 20 places a la carrossa dels regals i caramels.

El pare, la mare, el tutor o tutora legal.

 • S’hi poden inscriure totes les persones que en data de l’1 de gener de 2023 tinguin entre 8 i 11 anys d’edat. 
 • Ser residents a L’Hospitalet (es confirmarà mitjançant el Padró municipal).
 • No haver participat en les 2 edicions anteriors.

El període d’inscripció anirà des del 16 de novembre fins al 27 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Fora de termini

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

La inscripció es podrà formalitzar omplint una instància per cada nen o nena que vulgui participar. Conjuntament amb la instància s’haurà d’acreditar que es compleixen els requisits de participació.
Les dades mínimes que els interessats (o, en cas de menors, els seus progenitors o representants legals) hauran de facilitar a la sol·licitud, són les següents:

 • Nom, cognoms i data de naixement del nen o nena que vol participar.
 • Nom i cognom del pare, mare o tutor/a.
 • Adreça (amb CP i Població).
 • Telèfons (i hores de contacte) i adreça de correu electrònic
S’admetrà únicament una sola instància per participant. En cas que una persona s’inscrigui en diferents ocasions, l’organització admetrà únicament la primera i eliminarà totes les posteriors.

L’organització comprovarà que les persones inscrites compleixin tots els requisits per tal de poder participar al sorteig.

Instància en paper

Sol·licitud

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

 • Un cop admesos els participants, es realitzarà un sorteig públic per ocupar 20 places a la carrossa dels regals i caramels de la Cavalcada. El sorteig es realitzarà el divendres dia 2 de desembre de 2022 a les 11 hores al Servei de Cultura (c/ Girona, 10, 2a planta), i s’anunciarà públicament a través del web municipal i al tauler d’anuncis municipal.
 • La dinàmica del sorteig, una vegada ordenats els cognoms del participants per ordre alfabètic, serà la tria dels cognoms del nen o nena que marcarà l’inici dels 20 seleccionats. El resultat del sorteig es farà públic al web municipal i al tauler d’anuncis municipal.
Posteriorment al sorteig es demanarà als participants la següent documentació:
 • Autorització escrita del pare/mare o tutor/tutora.
 • Acceptar de forma explícita les normes generals i condicions marcades per la organització.
En el cas de produir-se l’anul·lació de la present Cavalcada de Reis a causa de les possibles mesures de control sanitàries de la pandèmia de la Covid-19, emeses pels diferents organismes competents en la matèria, el present sorteig per a la participació d’infants a la Cavalcada quedarà sense efectes i a la següent Cavalcada de Reis que sigui possible portar a terme es realitzarà un nou sorteig.