Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Designació - canvi de beneficiari del dret funerari

Sol·licitud per a que la persona titular del dret funerari designi una persona beneficiària per després de la seva mort.

La persona titular del dret funerari.

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Acta de designació de beneficiari del Dret FunerariOpcionalTelemàtic i presencialDescarregar
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

 1. Entreu a la Carpeta Ciutadana.
 2. Identifiqueu-vos amb certificat digital o amb usuari/contrasenya.
 3. Realitzeu el tramit des de casa i de forma immediata.
ACCEDIR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general, facilitant les dades de la persona a qui es designa com a beneficiària: nom, cognoms, número del document d'identitat i adreça actual.

La sol.licitud de designació-canvi de benificiari del dret funerari no merita cap taxa.

La designació de beneficiari podrà ser canviada discrecionalment per part del titular del dret funerari.

La compareixença pot ser substituïda per document notarial o per altre instrument degudament reconegut per entitat bancària, caixa d'estalvis o consolat.