Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Targeta europea d’estacionament per a persones amb discapacitat

Imprimir
La targeta d'aparcament és el document acreditatiu del dret de les persones amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda per circular per zones de vianants, parar o estacionar el seu vehicle tant a prop com sigui possible del punt d'accés o destinació. La targeta dóna dret als seus beneficiaris a estacionar en zones d'estacionament regulat per horari (zones blaves i verdes), zones de càrrega i descàrrega i reserves d'estacionament en aparcaments públics..  

QUI EL POT DEMANAR

a) Persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat i que condueixin un vehicle.
b) Persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat i que no condueixin un vehicle, identificades com a titular no conductor, en relació als vehicles que els transportin, quan la persona amb discapacitat tingui més de 3 anys.
c) Persones amb discapacitat, identificades com a titular no conductor, que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0'1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
 Presenteu la documentació necessària a qualsevol registre d'entrada d'aquest ajuntament.
Documentació necessària
- Sol·licitud de la targeta europea d'estacionament per a persones amb discapacitat (2 còpies)
- DNI (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
- Dues fotografies mida carnet. 
- Certificat de discapacitat de l'ICASS que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a que es refereix l'article 3.3. del Decret 97/2002, de 5 de març (persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0'1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus) (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
- Acreditar la representació legal (excepte en el cas de mare/pare) quan el beneficiari/ària sigui menor d'edat o incapacitat/da (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada). 
- Permís de conduir en el cas que el/la titular sigui el/la conductor/a (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).

QUÈ PASSA DESPRÉS

Si es concedeix la targeta, el departament es posarà en contacte amb vosté per a indicar-li de quina manera i a on haurà de dirigir-se per a recollir-la.

MÉS INFORMACIÓ

1) Per a l'obtenció del certificat de disminució: 
Persones majors de 16 anys:
- Centre d'atenció a disminuïts núm. 3 (CAD-Badal)
C. Badal, 102. Barcelona.  Tels. 93.331.21.00/93.331.21.62/93.331.21.66
- Equip de valoració i orientació (EVO).
Av. Paral·lel, 145 baixos. Barcelona. Tel. 93 425 22 44
Persones menors de 16 anys:
- Centre d'atenció a disminuïts - Grassot (CAD-Infantil Grassot)
C. Grassot, 3. 08025 Barcelona. Tel. 93 458 99 08.
2) El titular de la targeta d'aparcament és la persona discapacitada.
3) Les renovacions de les targetes d'aparcament es faran com una alta nova..  

PREU

L’obtenció de la targeta no va associada a cap taxa o preu públic.  

NORMATIVA APLICABLE

.  - Decret 97/2002 de 5 de març del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya..  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

  • Carpeta ciutadana
  • Bústia ciutadana
  • Normatives municipals
  • Talls de servei
  • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
  • Anar a cat365.net
  • 060.es
  • Oficina gestió empresarial
  • Sede electrónica del catastro
  • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400