Cessió d'espais als equipaments culturals municipals

Sol·licitud de cessió d'espais als equipaments culturals municipals, per a la realització d'activitats, actes o esdeveniments.

Els espais susceptibles de ser cedits estan als següents equipaments:

Es recomana trucar per telèfon prèviament a l'equipament per a garantir la disponibilitat de l'espai i les dates sol·licitades

Qualsevol institució, associació, entitat, grup, col·lectiu, particular o empresa.

El termini de resolució serà de 30 dies des de la sol·licitud
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Llegenda
Tipus de documentació a aportar
  • Opcional
  • Obligatori
Presentació
  • Presencial
  • Telemàtic
  • Ambdues

Documentació general

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civilObligatoriTelemàtic i presencial
Rebut assegurançaObligatoriTelemàtic i presencial

En cas de sol·licitud d'instal·lació cultural

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Projecte descriptiu (en cas de sol·licitud per llarga durada)ObligatoriTelemàtic i presencial

En cas de sol·licitud d'equipament esportiu

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Breu projecte descriptiu de l'activitatObligatoriTelemàtic i presencial

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud