Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Sol·licitud de subvenció general o puntual per a l'any 2020 en l'àmbit de l'esport

Imprimir
Sol·licituds de subvencions per a entitats que desenvolupin programes, projectes i activitats en l’àmbit de l'esport per a l’exercici econòmic 2020.

Modalitats de subvencions:
 • Subvencions generals: quan tinguin per finalitat atorgar ajuts econòmics per al finançament global de l’activitat de l’entitat (activitats realitzades entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020 o durant la temporada esportiva 2019/2020.
 • Subvencions puntuals: quan tinguin per finalitat atorgar ajuts econòmics per al finançament d’una activitat o projecte esportiu concret durant l’any 2020 (activitats realitzades entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020).
No es podrà sol·licitar una subvenció puntual per a una activitat que ja estigui inclosa en el projecte per al qual es demana una subvenció general.

L'import d'aquesta convocatòria es fixa en 1.515.000 € per al total de sol·licituds..  

QUI EL POT DEMANAR

Podran ser beneficiàries  d’aquestes  subvencions les persones físiques o jurídiques que desenvolupin programes, projectes o activitats d’acord amb els requisits que s’estableixin a les bases particulars de la convocatòria.

També poden tenir aquesta condició les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica, desenvolupin activitats o projectes subvencionables, sempre i quan acreditin disposar d’un número d’identificació fiscal.

QUAN ES POT FER

El termini de presentació de sol·licituds en l'àmbit de l'esport és del 3 al 30 de juliol de 2020, ambdós inclosos..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PER INTERNET:
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

1.  Descarregueu-vos, ompliu i signeu digitalment  els documents
 • Formulari de sol·licitud de subvenció en l’àmbit de l’esport
 • Formulari projecte 2020 en l’àmbit de l'esport
2.  Escanegeu la següent documentació i deixeu-la al vostre ordinador.
 • En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant.
 • Documentació acreditativa de la capacitat de representació a l’entitat per part del seu representant.
 • Certificat de nomenament de l‘òrgan de govern de l’entitat sol·licitant segons els seus estatuts, en el qual constin relacionades amb càrrecs, noms, cognoms i DNI, les persones que el conformen actualment.
 • Resum de l’exercici econòmic de l’any 2019, on consti la subvenció rebuda de l’Ajuntament de L’Hospitalet i/o d’altres administracions públiques.
 • Sol·licitud de transferència bancària normalitzada per a entitats de nova creació, o bé per a aquelles que hagin canviat el número del compte corrent  o no l’hagin aportat abans a l’Ajuntament de L’Hospitalet.
3. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
4.  Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
5. Empleneu el formulari que s'obrirà a la mateixa “Seu Electrònica”.
6. Adjunteu tots els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
7. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament.

8. Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
 
Documentació necessària
 • Formulari de sol·licitud de subvenció en l’àmbit de l’esport
 • Formulari projecte 2020 en l’àmbit de l'esport
   
Totes les sol·licituds de subvenció aniran acompanyades de la següent documentació:
 • En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant.
 • Documentació acreditativa de la capacitat de representació a l’entitat per part del seu representant.
 • Certificat de nomenament de l’òrgan de govern de l’entitat sol·licitant segons els seus estatuts, en el qual constin relacionades amb càrrecs, noms, cognoms i DNI, les persones que el conformen actualment.
 • Resum de l’exercici econòmic de l’any 2019 o de la temporada esportiva 2018-2019, on consti la subvenció rebuda de l’Ajuntament de L’Hospitalet i/o d’altres administracions públiques.
 • Sol·licitud de transferència bancària normalitzada per a entitats de nova creació, o bé per a aquelles que hagin canviat el número del compte corrent  o no l’hagin aportat abans a l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Caldrà presentar una sol·licitud per a cada activitat o projecte per al qual es vulgui sol·licitar la concessió d'una subvenció. La sol·licitud i els documents que l’acompanyen podran presentar-se tant en català com en castellà i hauran d’evitar el llenguatge sexista en la seva redacció.

Tota la documentació que s’adjunti als formularis haurà d’anar degudament identificada amb el logotip o el segell del beneficiari i signada pel representant d’aquest. No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s'acompanyi dels corresponents formularis, excepte que sigui per adjuntar a una sol·licitud anterior o en resposta a un requeriment de l’Ajuntament. 
PRESENCIALMENT:
La sol·licitud presencial només es podrà fer amb cita prèvia seguint el següent enllaç 
Documentació necessària
 • Formulari de sol·licitud de subvenció en l’àmbit de l’esport
 • Formulari projecte 2020 en l’àmbit de l'esport
Totes les sol·licituds de subvenció aniran acompanyades de la següent documentació:
 • En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant.
 • Documentació acreditativa de la capacitat de representació a l’entitat per part del seu representant.
 • Certificat de nomenament de l’òrgan de govern de l’entitat sol·licitant segons els seus estatuts, en el qual constin relacionades amb càrrecs, noms, cognoms i DNI, les persones que el conformen actualment.
 • Resum de l’exercici econòmic de l’any 2019 o de la temporada esportiva 2018-2019, on consti la subvenció rebuda de l’Ajuntament de L’Hospitalet i/o d’altres administracions públiques.
 • Sol·licitud de transferència bancària normalitzada per a entitats de nova creació, o bé per a aquelles que hagin canviat el número del compte corrent  o no l’hagin aportat abans a l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Caldrà presentar una sol·licitud per a cada activitat o projecte per al qual es vulgui sol·licitar la concessió d'una subvenció.

La sol·licitud i els documents que l’acompanyen podran presentar-se tant en català com en castellà i hauran d’evitar el llenguatge sexista en la seva redacció.

Tota la documentació que s’adjunti als formularis haurà d’anar degudament identificada amb el logotip o el segell del beneficiari i signada pel representant d’aquest. No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s'acompanyi dels corresponents formularis, excepte que sigui per adjuntar a una sol·licitud anterior o en resposta a un requeriment de l’Ajuntament. 
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac
  Horari habitual
  Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

La resolució del procediment es notificarà als interessats.

Les subvencions podran denegar-se per incompliment dels requisits establerts a les bases o per haver-se exhaurit el crèdit pressupostari.

MÉS INFORMACIÓ

Tant els criteris de valoració, com més informació referent a aquesta convocatòria, els podreu consultar en la convocatòria i bases de subvencions en l'àmbit de l'esport enllaçada en l'apartat de 'Normativa aplicable'..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per a la resolució definitiva serà de tres mesos, a comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i conclou el mateix dia (en numeral) equivalent a la data de presentació.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament
 • L’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005)
 • Les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici de l'any en què s'ha sol•licitat la subvenció
 • La legislació de procediment administratiu aplicable amb caràcter supletori
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

TRÀMITS RELACIONATS

Enllaços d'interès

 • Subvenció autònoms
 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400