Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Sol·licitud de subvenció general o puntual per a l'any 2020 en l'àmbit del comerç urbà local

Imprimir
Sol·licituds de subvencions per a entitats que desenvolupin programes, projectes i activitats en l’àmbit del comerç urbà local per a l’exercici econòmic 2020.

Modalitats de subvencions:
 • Subvencions generals: quan tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques per al finançament global de l’activitat de l’entitat.
 • Subvencions puntuals: quan tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques per al finançament d’una activitat o projecte concret.
No es podrà sol·licitar una subvenció puntual per a una activitat que ja estigui inclosa en el projecte per al qual es demana una subvenció general.

L'import d'aquesta convocatòria es fixa en 75.000 € per al total de sol·licituds..  

QUI EL POT DEMANAR

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que desenvolupin programes, projectes o activitats d’acord amb els requisits que s’estableixin a les bases particulars de la  convocatòria.

També poden tenir aquesta condició les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica, desenvolupin activitats o projectes subvencionables, sempre i quan acreditin disposar d’un número d’identificació fiscal.

QUAN ES POT FER

El termini de presentació de sol·licituds en l'àmbit del comerç urbà local és del 3 al 30 de juliol de 2020, ambdós inclosos..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PER INTERNET:
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

1.  Descarregueu-vos, ompliu i signeu digitalment  els documents:
 • Formulari de sol·licitud de subvenció en l'àmbit del comerç urbà local 2020.
 • Formulari projecte 2020 en l’àmbit del comerç urbà local.
   
2.  Escanegeu la següent documentació i deixeu-la al vostre ordinador.
 • En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant.
 • Documentació acreditativa de la capacitat de representació a l’entitat per part del seu representant.
 • Certificat de nomenament de l‘òrgan de govern de l’entitat sol·licitant segons els seus estatuts, en el qual constin relacionades amb càrrecs, noms, cognoms i DNI, les persones que el conformen actualment.
 • Resum de l’exercici econòmic de l’any 2019, on consti la subvenció rebuda de l’Ajuntament de L’Hospitalet i/o d’altres administracions públiques.
 • Sol·licitud de transferència bancària normalitzada per a entitats de nova creació, o bé per a aquelles que hagin canviat el número del compte corrent  o no l’hagin aportat abans a l’Ajuntament de L’Hospitalet.
3. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
4.  Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
5. Empleneu el formulari que s'obrirà a la mateixa “Seu Electrònica”.
6. Adjunteu tots els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
7. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol•licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament.

8. Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.
Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

 
Documentació necessària
Formulari de sol·licitud de subvenció en l'àmbit del comerç urbà local 2020.
 • Formulari projecte 2020 en l’àmbit del comerç urbà local.
Totes les sol·licituds de subvenció aniran acompanyades de la següent documentació:
 • En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant.
 • Documentació acreditativa de la capacitat de representació de l'entitat per part del seu representant.
 • Certificat de nomenament de l'òrgan de govern de l'entitat sol·licitant segons els seus estatuts, en el qual hi constin, relacionades amb càrrecs, els noms, cognoms i DNI, les persones que el conformen actualment.
 • Resum de l'exercici econòmic de l'any 2019, on hi consti la subvenció rebuda de l'Ajuntament de L'Hospitalet i/o d'altres administracions públiques.
 • Sol·licitud de transferència bancària normalitzada per a entitats de nova creació, o bé per a aquelles que hagin canviat el número del compte corrent o no l'hagin aportat abans a l'Ajuntament de L''Hospitalet.
Per a cada activitat o projecte per al qual es vulgui sol·licitar la concessió d'una subvenció caldrà presentar una sol·licitud.

Les sol·licituds i els documents que les acompanyen podran presentar-se tant en català com en castellà i hauran d’evitar el llenguatge sexista en la seva redacció.

Tota la documentació que s’adjunti als formularis haurà d’anar degudament identificada amb el logotip o el segell del beneficiari i signada pel seu representant. No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi dels corresponents formularis, excepte en el cas que sigui per a adjuntar-la a una sol·licitud anterior o en resposta a un requeriment de l’Ajuntament.
 
PRESENCIALMENT:
La sol·licitud presencial només es podrà fer amb cita prèvia seguint aquest enllaç 
Documentació necessària
 • Formulari de sol·licitud de subvenció en l'àmbit del comerç urbà local 2020.
 • Formulari projecte 2020 en l’àmbit del comerç urbà local.
Totes les sol·licituds de subvenció aniran acompanyades de la següent documentació:
 • En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant.
 • Documentació acreditativa de la capacitat de representació de l'entitat per part del seu representant.
 • Certificat de nomenament de l'òrgan de govern de l'entitat sol·licitant segons els seus estatuts, en el qual hi constin, relacionades amb càrrecs, els noms, cognoms i DNI, les persones que el conformen actualment.
 • Resum de l'exercici econòmic de l'any 2019, on hi consti la subvenció rebuda de l'Ajuntament de L'Hospitalet i/o d'altres administracions públiques.
 • Sol·licitud de transferència bancària normalitzada per a entitats de nova creació, o bé per a aquelles que hagin canviat el número del compte corrent o no l'hagin aportat abans a l'Ajuntament de L'Hospitalet.
Per a cada activitat o projecte per al qual es vulgui sol·licitar la concessió d'una subvenció caldrà presentar una sol·licitud.

Les sol·licituds i els documents que les acompanyen podran presentar-se tant en català com en castellà i hauran d’evitar el llenguatge sexista en la seva redacció.

Tota la documentació que s’adjunti als formularis haurà d’anar degudament identificada amb el logotip o el segell del beneficiari i signada pel seu representant. No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi dels corresponents formularis, excepte en el cas que sigui per a adjuntar-la a una sol·licitud anterior o en resposta a un requeriment de l’Ajuntament.
 
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac
  Horari habitual
  Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

La resolució del procediment es notificarà als interessats.

Les subvencions podran denegar-se per incompliment dels requisits establerts a les bases o per haver-se exhaurit el crèdit pressupostari.

MÉS INFORMACIÓ

Tant els criteris de valoració, com més informació referent a aquesta convocatòria, els podreu consultar en la convocatòria i bases de subvencions en l'àmbit del comerç local enllaçada en l'apartat de 'Normativa aplicable'..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per a la resolució definitiva serà de tres mesos, a comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i conclou el mateix dia (en numeral) equivalent a la data de presentació.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament
 • L’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005)
 • Les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici de l'any en què s'ha sol·licitat la subvenció
 • La legislació de procediment administratiu aplicable amb caràcter supletori
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

TRÀMITS RELACIONATS

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400