Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Sol·licitud de subvenció per a entitats que portin a terme projectes de cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització  per al desenvolupament i projectes d’ajuda humanitària per a l’exercici econòmic 2019

Imprimir
Sol·licituds de subvencions per a entitats ciutadanes que portin a terme projectes de cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització  per al desenvolupament i projectes d’ajuda humanitària per a l’exercici econòmic 2019.

Modalitats de subvencions:
 • Subvencions generals: quan tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques pel finançament global de l’activitat de l’entitat
 • Subvencions puntuals: quan tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques pel finançament d’una activitat o projecte concret.
No es podrà sol·licitar una subvenció puntual per una activitat que ja estigui inclosa en el projecte pel qual es demana una subvenció general.

L'import d'aquesta convocatòria es fixa en 257. 823 € per al total de sol·licituds, que s'impuratarà al pressupost de l'any 2019..  

QUI EL POT DEMANAR

Podran ser beneficiàries  d’aquestes  subvencions les persones físiques o jurídiques que desenvolupin programes, projectes o activitats d’acord amb els requisits que s’estableixin a les bases particulars de la  convocatòria.

També poden tenir aquesta condició les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica, desenvolupin activitats o projectes subvencionables, sempre i quan acreditin disposar d’un número d’identificació fiscal.

QUAN ES POT FER

El termini de presentació per les sol·licituds de  subvencions en l'àmbit de cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització  per al desenvolupament i projectes d’ajuda humanitària és del dia 31 de gener al dia 13 de març de 2019, ambdós inclosos..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

La sol·licitud de subvenció serà presentada a les oficines indicades, juntament amb la documentació necessària.

Caldrà presentar una sol·licitud per activitat o projecte.
Documentació necessària
 • Instància general
 • Sol·licitud i formulari descriptiu del projecte, que es troben als models normalitzats número 1 i 2.1, 2.2 i 2.3
Totes les sol·licituds de subvenció aniran acompanyades de la següent documentació:
 • Document d'identitat de la persona interessada o NIF de l’entitat sol·licitant acompanyat del document d'identitat  del seu representant, degudament acreditat d’acord amb el certificat de nomenament de la junta actual.
 • Certificat de nomenament de la junta actual, en el qual constin relacionades amb càrrecs, noms, cognoms i DNI les persones que formen l’actual junta.
 • Resum del exercici econòmic de l’any anterior a la convocatòria en curs on consti la subvenció rebuda de l’Ajuntament de L’Hospitalet i/o altres administracions públiques excepte en el cas dels   projectes pedagògics del centres escolars públics o concertats.
 • Sol·licitud de transferència bancària normalitzat per entitats de nova creació o bé que hagin canviat el número del compte corrent.
 • En el cas de que els programes, projectes i activitats que es realitzin a territori espanyol suposin l’exercici de professions, oficis o activitats que comporten contacte habitual i directe amb menors s’haurà d’aportar una declaració responsable del representant de legal de la persona jurídica o be una declaració responsable de la persona física, per tal de donar compliment al que s’estableix a l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor ( declaració inclosa al model normalitzat núm. 1)
 • Quan la subvenció atorgada superi els 10.000,00€ i els beneficiaris siguin persones jurídiques, s’adjuntarà la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració en aplicació del què disposa  l’art. 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (declaració inclosa al model normalitzat núm. 1)
 • Document d’adhesió als principis ètics i a les regles de conducta establerts al punt 4.1 de les bases d'aquesta convocatòria (declaració inclosa al model normalitzat núm. 1)

La sol·licitud i els documents que l’acompanyen podran presentar-se tant en català com en castellà i hauran d’evitar el llenguatge sexista en la seva redacció.

Tota la documentació presentada haurà d’anar degudament identificada amb el logotip o segell de l’entitat i signada per la persona representant de la mateixa.
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.
  Per a més informació podeu trucar al 010

  Horari habitual
  Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Dilluns a dijous: 9-14 i 16-19 h
  Divendres: 9-14 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
  Dimarts i dijous tarda de 16:00 a 19:00 hores


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns, dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns i dimecres: 16-19h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

La resolució del procediment es notificarà als interessats.

Les subvencions podran denegar-se per incompliment dels requisits establerts a les bases o per haver-se exhaurit el crèdit pressupostari.

MÉS INFORMACIÓ

Tant els criteris de valoració, com més informació referent a aquesta convocatòria, els podreu consultar en la convocatòria i bases de subvencions en l'àmbit de la cooperació enllaçada en l'apartat de 'Normativa aplicable'..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per a la resolució definitiva serà de sis mesos, a comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i conclou el mateix dia (en numeral) equivalent a la data de presentació.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400