Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Empadronament de persones en infrahabitatges o en circumstàncies de manca de sostre

Sol·licitud d’inscripció al Padró Municipal d’Habitants de persones que viuen en infrahabitatges (barraques, caravanes, coves, etc.) o persones que es troben en circumstàncies de manca de sostre.

En els casos de manca de sostre es requerirà la intervenció dels serveis socials municipals.

Cada persona major d'edat que resideixi al municipi pot demanar el seu empadronament i/o el dels menors al seu càrreg en un infrahabitatge o sense sostre, si és el cas.

 • Viure al municipi en una barraca, caravana, cova o trobar-se en qualsevol circumstància de manca de sostre.
 • Disposar d'un document acreditatiu de la identitat.

Quan la persona sol·licitant estableixi la seva residència al municipi.
El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la sol•licitud
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Cada persona major d'edat que vulgui empadronar-se ha de presentar una instància general.

Els menors d'edat han d'aparèixer a la instància juntament amb el pare, mare o tutor legal.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.

Documentació necessària

 • Instància general
 • Documents d'identitat vigents de les persones que es vulguin empadronar.
 • Formulari de dades necessàries per a l'empadronament.

Impresos associats

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de l'11 de juliol.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea