Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Consulta i/o rectificació de dades del cens electoral en període d'exposició pública de llistes electorals

Sol·licitud i/o rectificació de les dades que consten al cens electoral durant el període d'exposició pública que es fa abans d'unes eleccions.

Per fer consulta del col·legi electoral per a les properes eleccions consulteu el tràmit que trobareu a l'apartat 'Més informació > Tràmits relacionats'.

Únicament pot fer aquest tràmit la persona interessada.

Aquesta consulta es pot realitzar durant les dates indicades al ban que es publica a la web municipal en cada període electoral.
Les dades s'obtenen i/o rectifiquen en el mateix moment de la consulta.

Podeu consultar les vostres dades al següent enllaç.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Fora de termini

Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.

Documentació necessària

 • DNI, targeta de residència, passaport o permís de conduir (original).

 • C. Girona n° 0010, 01 pis CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona

  AVÍS!

  Per a atenció presencial en quant a realitzar consultes i/o reclamacions sobre el cens electoral per a les eleccions generals del proper 23 de juliol us haureu d'adreçar al C. Girona 10, planta baixa.

  L'horari serà:.

  • Dies 6, 7, 8, 9 i 12 de juny de 8:30 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h
  • Dia 10 de juny de 9:00 h a 13:00 h

  Horari habitual per a la resta de gestions:

  • De dilluns a divendres no festius de 8:30 a 14:00 h


   

  més informació

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
 • Resolució de 21 de juliol de 1997 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 4 de juliol de la Presidenta del Institut Nacional d’Estadística i del Director general de Cooperació Territorial , per la que es dicten instruccions tècniques al Ajuntaments sobre l’actualització del Padró Municipal.
 • Resolució de 9 d’abril de 1997 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 1 d’abril de la Presidenta del Institut Nacional d’Estadística i del Director general de Cooperació Territorial , per la que es dicten instruccions tècniques al Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei Orgànica 2/2011 de 28 de gener per la que es modifica la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, de Règim Electoral General.
Sense resolució d'òrgan

 • AVÍS!

  Per a atenció presencial en quant a realitzar consultes i/o reclamacions sobre el cens electoral per a les eleccions generals del proper 23 de juliol us haureu d'adreçar al C. Girona 10, planta baixa.

  L'horari serà:.

  • Dies 6, 7, 8, 9 i 12 de juny de 8:30 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h
  • Dia 10 de juny de 9:00 h a 13:00 h

  Horari habitual per a la resta de gestions:

  • De dilluns a divendres no festius de 8:30 a 14:00 h


   

  més informació