Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Presentació d'una factura a l'Ajuntament

Imprimir
Lliurament d'una factura, en format paper, justificativa del compliment total o parcial d'un servei, obra o subministrament realitzat per part d'un proveïdor de l'Ajuntament..  

QUI EL POT DEMANAR

Persones físiques i jurídiques que siguin proveïdors d'obres, serveis i subministraments de l'Ajuntament.

A partir de l'1 de gener de 2017 les societats anònimes, societats de responsabilitat limitada i persones jurídiques que emetin factures, només poden presentar-les electrònicament (veure Més informació).

QUAN ES POT FER

Heu de presentar la factura abans de transcórrer trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o de la prestació del servei..  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Veieu el tràmit de factura electrònica relacionat al final d´aquesta pàgina.
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Presenteu la documentació a l'oficina indicada.
Documentació necessària
- Factura original. A la factura ha de constar:

- Nom, NIF i adreça del proveïdor
- Nom del departament de l'Ajuntament a qui va adreçada
 
- Documentació adjunta requerida en el contracte

Si és el primer cop que factureu a l'Ajuntament de L'Hospitalet o heu canviat  les dades del vostre compte bancari:

- Imprès de transferència bancària per l'alta o modificació
- NIF (fotocòpia)

MÉS INFORMACIÓ

La llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic, estableix que a partir del 15 de gener de 2015 totes les societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídiques que no tinguin nacionalitat espanyola, establiments permanents i sucursals d’activitats no residents en el territori espanyol, unions temporals d’empreses i agrupacions d’interès econòmic, entre altres, que es relacionin amb l’Ajuntament estan obligades a presentar les factures en format electrònic.

L’Ajuntament de L’Hospitalet, en el marc que estableix la llei esmentada, ha acordat que aquesta obligació existirà per a totes les factures a partir de l'1 de gener de 2017..  

NORMATIVA APLICABLE

Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400