Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Actuacions urgents en edificis

Són aquelles imprescindibles a executar amb caràcter immediat per tal d’evitar danys a les persones o a les coses.

La persona titular de l’obra/activitat, o qui actuï en la seva representació, degudament acreditada, i en el cas de persones jurídiques el seu representant legal. En aquest cas s’ha d’aportar document que acrediti la representació.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

Des del departament es dóna resposta immediata.

Instruccions sobre la documentació a aportar
1. En cas de representació caldrà presentar la documentació acreditativa de la persona representant per presentar la llicència, els poders de la persona representant i l'escriptura de la societat registrada al Registre Mercantil. 2. Els assumeix de la direcció dels tècnics/ques i directors/es de les obres, assumeix de la permanència en l'obra i assumeix tècnic de bastida o mitjà auxiliar, han de ser acreditats amb un dels següents documents: declaració responsable o Visat voluntari o documentació acreditativa de col·legiació i d'assegurança. 3. Les fotografies han de ser les adequades per entendre la intervenció comunicada. 4. Els fitxers han de tenir format PDF i estar signats electrònicament. 5. El pes màxim del total de documents a presentar és de 48 MB. Cal optimitzar els documents pdf per reduir al màxim el seu pes. Consulteu com fer-ho a les pàgines d'ajuda del web d'Adobe.

Documentació general en tots els casos

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Assumeix de direcció d'obraObligatoriTelemàtic i presencial
Memòria de l’obra que s’ha d’executarObligatoriTelemàtic i presencial
Plànols o croquis de la zona d'intervencióObligatoriTelemàtic i presencial
Fotografies digitals de cada façana i de la zona d'intervenció (format JPG, resolució 640x480 píxels i en posició preferiblement horitzontal)ObligatoriTelemàtic i presencial

En cas de treballs verticals, bastides o similars

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Assumeix de mitjans auxiliarsObligatoriTelemàtic i presencial

En cas d'apuntalaments o similars

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Assumeix de permanència en obraObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Impresos associats

Declaració responsable d'assumeix d'obres

Tramitar on-line


La documentació annexa a la sol·licitud s’aportarà en suport electrònic, amb les següents característiques:

 • Plànols en versió editable i en versió pdf amb signatura digital
 • Resta de documentació en versió pdf amb signatura digital
  Presenteu la documentació que s’esmenta tot seguit, a les oficines indicades

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

Documentació general

 1. Comunicació segons model normalitzat.
 2. Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del comunicat.
 3. Document d’assumeix del facultatiu designat com a director de les obres.
 4. Document d’assumeix del facultatiu de la permanència en obra.
 5. Memòria descriptiva del projecte d’obres.
 6. Plànols a escala de la planta, alçada i secció.
 7. Croquis de les obres a executar.
 8. Fotografies de les façanes o zones d’intervenció.
La resta de documentació que es pogués requerir, s’aportarà per la persona interessada en el termini màxim de 15 dies a comptar a partir de la data d’admissió, per tramitar la corresponent llicència o de presentar la comunicació o declaració responsable.

Impresos associats

Ordenança fiscal núm. 2.06 Taxa per prestació de serveis d'Urbanisme

 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
 • Ordenança municipal reguladora de les actuacions de naturalesa urbanística subjectes a control municipal (BOP-CVE NÚM de Registre 022014001229, del 27 de gener de 2014).
Segons les ordenances fiscals vigents.
Sense resolució d'òrgan