Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Justificant del pagament de deutes en període executiu

Sol·licitud del document conforme s'ha efectuat el pagament d'un deute amb l'Ajuntament de L'Hospitalet.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.