Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Informació de l'estat d'un expedient en període executiu

Consulta del procés en què es troba un deute pendent amb l'Ajuntament.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.