Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Informació de l'estat d'un expedient tributari que no es troba en període voluntari de pagament

Consulta del procés en què es troba un expedient tributari.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.