Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Recurs de reposició contra la provisió de constrenyiment

Presentació, en els termes legalment previstos, d'un recurs de reposició contra els actes dictats en el procediment de constrenyiment.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.