Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi de domicili a la Prefectura Provincial de Trànsit

Comunicació obligatòria, a la Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona, del canvi de domicili, des d'un altre o dintre del propi municipi, al permís/llicència de conduir personal i/o al permís de circulació del vehicle. Aquest canvi correspon a l'actualització de l'adreça de notificació i l'adreça fiscal del vehicle respecte a les dades que consten a la DGT.. La informació completa sobre la tramitació està als següents tràmits en la web de la DGT:

La persona titular del permís/llicència que resideixi al municipi o qualsevol altra amb una autorització expressa de l'interessat/da.

  • Ser persona física (no jurídica) empadronada a L'Hospitalet de Llobregat.
  • Ha de coincidir el número de document d'identitat que figura al padró d'habitants (document d'identitat actual) amb el que figura al permís de conduir o al fitxer de vehicles de la DGT (document d'identitat amb que es va tramitar l'alta o canvi de titularitat del vehicle).

Un cop fet el canvi o alta d'empadronament de la persona conductora i/o titular del vehicle a L'Hospitalet.

La tramitació per internet es realitza a la pròpia pàgina web de la Seu electrònica de la DGT: https://sede.dgt.gob.es

Podeu trucar al telèfon 060 per fer el canvi de domicili, tant del seu vehicle com la personal per a notificacions. Després de verificar les seves dades, es verificarà que el nou domicili coincideixi amb l'existent al padró de l'INE, llavors es realitzarà el canvi.

Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.

Documentació necessària

  • DNI o targeta de residència (original i vigent).
  • Permís/llicència de conduir (original i vigent) i/o de circulació del vehicle (original).
En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest i l’original de la persona autoritzada.

Impresos associats

Autorització per a canvi de domicili a la Prefectura Provincial de Trànsit

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la realització d'aquest tràmit feu servir el nostre Contacteu i ens posarem en contacte amb vosaltres per donar-vos resposta.

  • Aquest tràmit no genera expedició d'un document nou.
  • Es farà entrega d'una còpia de la sol·licitud d'aquest canvi de domicili.
  • Si es produeix un canvi de municipi, el pagament de l'IVTM es farà en el municipi on consti domiciliat el cotxe a 1 de gener.
  • Si es fa de manera telemàtica, en la Seu electrònica de la Direcció General de Trànsit, després de comprovar les dades i segons indiquen a la seva pàgina web, es procedirà al canvi en una setmana.