Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Bonificació de la quota de l'impost de béns immobles dels habitatges de protecció oficial

Imprimir
Sol·licitud per a obtenir una bonificació del 50% de la quota de l'impost de béns immobles (IBI) durant els tres anys següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva com a habitatge de protecció oficial..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona titular del rebut de l'IBI.

QUAN ES POT FER

Es té dret a aquesta bonificació durant els tres anys següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva com a habitatge de protecció oficial i la petició tindrà efectes des del període impositiu següent a aquell en què es sol·liciti..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Constar al padró de contribuents de l'IBI de L'Hospitalet de Llobregat per un únic bé immoble de protecció oficial.
 • L'habitatge ha de trobar-se entre el 1r i el 3r any de la seva qualificació definitiva com a habitatge de protecció oficial.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies)
 • DNI, targeta de residència o passaport (fotocòpia).
 • Cèdula de qualificació definitiva d'habitatge amb protecció oficial (fotocòpia).
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

Presentada tota la documentació necessària, s'analitza l'expedient i, tant si és estimatòria com desestimatòria, es notifica la resolució a la persona interessada.

Si és estimatòria es podrà aplicar una bonificació del 50% de la quota de l'impost durant els tres anys següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva com a habitatge de protecció oficial. La petició tindrà efectes des del període impositiu següent al de la sol·licitud.

La bonificació s'aplica directament sobre la quota íntegra de l'impost.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 6 mesos des de la data del registre de la sol·licitud.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria.
.  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400