Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Connexió de claveguerons al vial públic

Petició de connexió i construcció o reparació de claveguerons en vial públic. 

Qualsevol ciutadà o col·lectiu interessat.

Presenteu la documentació necessària als registre d'entrada de l'ajuntament.

Documentació necessària

  • Instància de connexió i construcció o reparació de claveguerons en vial públic (3 còpies)

Impresos associats

Sol·licitud de connexió i construcció o reparació de claveguerons en vial públic

  • Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals; aprovat definitivament pel Consell metropolità, en data 3 de juny de 2004, i publicat al BOP nº 142, de 14 de juny de 2004.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Quan us ho indiquin telefònicament o per escrit heu de:

  1. Recollir la carta de pagament corresponent a la valoració provisional de les obres a la Unitat de Manteniment d'Infraestructura Urbana al C. Migdia, 5-7 3a pl.
  2. Fer el pagament de l'import de la  valoració provisional a les entitats financeres designades en la carta de pagament.
  3. Una vegada efectuada l'obra, si el cost definitiu d'aquesta és superior al dipòsit previ de la valoració provisional, la quantitat que falta serà notificada a la persona interessada per tal que s'efectuï el pagament. Si pel contrari, és inferior a la valoració provisional la quantitat que sobra serà notificada per la Tresoreria Municipal, pel seu reintegrament.