Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Duplicat de la llicència, comunicació prèvia o declaració responsable d'una activitat reglada o d'una obra

Sol·licitud d'una còpia de llicència, comunicació prèvia o declaració responsable d'una activitat reglada o d'una obra en el municipi de L'Hospitalet, per motiu de pèrdua, robatori o deteriorament de la que teníeu.

La persona titular de la llicència, comunicació prèvia o declaració responsable o qualsevol altra amb la seva autorització expressa.

El termini màxim per respondre és d'un mes des del dia següent a la recepció de la sol·licitud.

Aquest termini pot ampliar-se si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació requerida.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general, especificant de forma clara l'adreça de l'activitat o de l'obra i el número d'expedient (si el sabeu).

  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern..
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern..
  • Decret 6375/2016, de 26 de juliol, relatiu al nomenament dels/de les tinents/es d'Alcaldia titulars/es d'àrea, regidors/es de govern, regidors/es presidents/es de districte, regidors/es adjunts/es i delegació de facultats de l'Alcaldia en aquests òrgans (BOPB 05/08/2016).
Sense resolució d'òrgan

El departament gestor es posarà en contacte amb vostè pel lliurament del duplicat.