Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Informe o certificat de legalitat i antiguitat d’una finca

L’informe o certificat de legalitat i antiguitat d’una finca expressa si la finca edificada ho va ser d’acord a una llicència atorgada. Informa sobre l’antiguitat, l’ús i superfícies de la mateixa d’acord amb les dades disponibles en els arxius municipals i si existeix cap expedient obert de legalitat urbanística.

Un cop revisada la sol·licitud i comprovada la documentació disponible en els arxius municipals, els serveis tècnics podran sol·licitar documentació complementaria per tal d’emetre l’informe, com ara documentació registral i plànols amb superfícies de la situació actual de la finca realitzats per un tècnic competent.

Qualsevol persona física o jurídica.

El termini d’emissió de l’informe urbanístic municipal a instància de part és d'un mes, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud; termini que restarà suspès si es demana una esmena o millora de la documentació d’acord amb el que preveu la normativa que regula el procediment administratiu comú.

Aquest termini podrà ampliar-se si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació requerida.
Des de la notificació a les persones interessades:
 • L'informe té una vigència d’un mes.
 • El certificat  té una vigència de sis mesos.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Sol·licitud segons model normalitzat.
 • DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular.
 • Model autorització, només en cas de sol·licitud autoritzada

 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
Segons les ordenances fiscals vigents.
Sense resolució d'òrgan

Rebuda la sol·licitud, s’emetrà autoliquidació a la persona sol·licitant.

La persona sol·licitant rebrà per notificació electrònica l’informe o el certificat.