Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Informació sobre expedients urbanístics en fase d’aprovació

Donar informació sobre el planejament en fase d’aprovació inicial fins l’aprovació definitiva, durant el termini de resolució establert a la publicació pública (BOPB, DOGC i diaris).

El termini legal de resolució és de tres mesos 

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Per telèfon s’informa de qualsevol informació de la documentació del planejament en fase d’aprovació.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Per instància presentada al Registre General de l’Ajuntament de L’Hospitalet, es dóna documentació sol·licitada que pertany a la documentació del planejament en fase d’aprovació.

Instància en paper

Sol·licitud

• Pla General Metropolità (PGM) aprovat definitivament el 14/7/76 i publicat al BOP al 19/7/76. Es pot consultar en la web www3.amb.cat/normaurb2004/index.htm
• Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
• Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.
• Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

No s’admetran al·legacions ni qualsevol manifestació als expedients sobre el planejament en fase d’aprovació quan ja siguin aprovats definitivament.