Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Llicència d'ocupació per actes a la via pública organitzats i realitzats per entitats sense ànim de lucre

Sol·licitud per a l'obtenció d'una llicència d'ocupació de via pública que tingui per finalitat una activitat que tingui arrels a la ciutat i siguin d'interès social, educatiu, cultural, benèfic o esportiu per al barri, districte o tota la ciutat, sempre que s'organitzi i realitzi per una entitat o associació sense ànim de lucre.

Aquests actes organitzats per entitats s'hauran de restringir al seu districte, excepte quan l'acte es pugui considerar de ciutat i/o hagi autorització de l'altre districte.

Pel que fa a les taules informatives, només s'autoritzaran les dels partits polítics i les d'entitats/associacions que siguin d'interès social general per a la població. L'activitat d'aquestes taules es portarà a terme dins de la franja horària següent: de 9:00 a 13:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores

Entitats o associacions inscrites al Registre Municipal d'Entitats de L'Hospitalet o a qualsevol altre registre oficial (en aquest cas ho haurà d'acreditar la persona interessada)

 • L'entitat o associació ha d'estar inscrita al Registre Municipal d'Entitats de L'Hospitalet.
 • Tenir una assegurança, a nom de l'entitat, de responsabilitat civil. (No obstant, no serà necessària en el cas de taules informatives i similars)
 • Si l'acte incorpora activitats econòmiques subjectes a llicència, aquesta haurà d'estar tramitada amb anterioritat a l'autorització de l'acte.
 • L'acte no pot coincidir amb altre demanat amb anterioritat o altre que sigui tradicional.

Presentació d'instàncies amb un termini mínim de 20 dies d'antelació i màxima de 6 mesos a la data de l'activitat
El departament dóna resposta en un termini inferior a 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Documentació necessària

 • Memòria de l'activitat especificant l'horari, lloc, previsió de públic, acte, plànols amb recorreguts i circuits en cas d'actes esportius, etc (no serà necessària en el cas de taules informatives i similars)
 • Assegurança de responsabilitat civil (no serà necessària en el cas de taules informatives i similars)

Impresos associats

MEMÒRIA Sol·licitud d’autorització municipal per a la realització d’activitats a la via pública

Tramitar on-line

El departament gestor demanarà al districte que aporti el seu vist-i-plau en quant al lligam amb el territori.

Si l'acte té a veure amb alguna àrea en concret (Cultura, Esports, Ensenyament, Civisme, etc.) es demanarà el seu vist-i-plau, en quant no es contradiu amb les línies fixades pel desenvolupament de les accions municipals.

Si la celebració de l'acte es sol·licita per a la Plaça de l'Ajuntament (restringit pel nombre d'actes), el departament gestor demanarà el vist-i-plau de l'Alcaldia.

Una vegada fetes totes les comprovacions, el departament gestor autoritzarà o denegarà la celebració de l'acte i li comunicarà a l'entitat aquesta decisió.

Si s'autoritza, haureu de passar a recollir la llicència d'ocupació de via pública abans que tingui lloc l'acte i el departament gestor us indicarà les mesures tècniques que haureu d'adoptar per a portar a terme la seva celebració.